Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat, en daarmee onze leefomgeving, verandert continue. Door de veranderende (weers)omstandigheden moeten we om weten te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Hoe doe je dat?

Er zijn tal van maatregelen die we kunnen treffen om het stedelijk en landelijk gebied klimaatbestendig te maken. Zo zorgt vergroening bijvoorbeeld voor verkoeling en is watermanagement erg belangrijk.

Vergroening en watermanagement

In de stad stimuleren we inwoners en ondernemers om hun terrein te vergroenen. Bijvoorbeeld door tegels te vervangen door bomen. Om onze leefomgeving voor te bereiden op droogte of extreme wateroverlast is goed watermanagement van belang.

In de stad zetten we in op het afkoppelen van regenwater van het riool. In het landelijke gebied pleitten we voor meer ruimte voor rivieren. Op die manier wordt het risico op overstroming verkleind en wordt er meer water vastgehouden waardoor droogte wordt tegengegaan.

Klimaatmitigatie

We willen klimaatverandering zo veel mogelijk afremmen. Dat heet klimaatmitigatie. Het is tegelijkertijd nodig onze leefomgeving klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ in te richten. Ruimtelijke adaptatie gaat over het voorkomen van wateroverlast door extreme regen, hittestress bij hoge temperaturen, droogte bij langdurig uitblijven van regen en overstromingen. Het is de bedoeling dat in de komende dertig jaar Nederland volledig klimaatbestendig wordt aangepast en ingericht.

Samenwerken

De Natuur en Milieufederaties brengen overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te werken aan klimaatadaptatie. We agenderen belangrijke issues en ondersteunen overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. We jagen lokale initiatieven aan en ondersteunen bewoners en bedrijven bij het vergroenen van hun eigen leefomgeving.

Thema in ontwikkeling

Op dit moment werken wij aan het opzetten van de juiste aanpak rondom klimaatadaptatie. In de nabije toekomst zullen onderstaande projecten aangevuld worden met meerdere concrete plannen.