Platform CO2 Neutraal

PlatformCO₂neutraal

PlatformCO₂neutraal is hèt platform voor vrijwillige, regionale en betrouwbare CO₂-compensatie. Voor een positieve impact op klimaat, landschap, natuur en landbouw. We zorgen bijvoorbeeld voor een biodivers thuis voor weidevogels.

Tegenwoordig is in veel veenweiden sprake van een diepe drooglegging. Veen oxideert wanneer het door ontwatering wordt blootgesteld aan zuurstof. Hierdoor laat het veen grote hoeveelheden CO2 los. Ook bodemdaling en het verdwijnen van veen zijn schadelijke gevolgen.

Zet het waterpeil in agrarische gebieden omhoog en voorkom daarmee de uitstoot van CO2. Deze vermindering van CO2-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot willen voorkomen.

Waarom is het PlatformCO₂neutraal opgericht?

Het is belangrijk dat nature based projecten waarmee CO2-emissies worden voorkomen, vastgelegd of gereduceerd bij kunnen dragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. Om dit maximaal tot bloei te laten komen, is er een plek nodig waar certificaten beschikbaar worden gemaakt. Het PlatformCO2neutraal biedt deze plek en verzorgt de transacties tussen kopers en aanbieders.

Naar de website van PlatformCO2neutraal

Foto: boer Sjoerd Miedema en René van Glabbeek van XT Orange®

Koolstofcertificaten

Veenweiden veroorzaken jaarlijks circa 4 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Een reductie is mogelijk door grondwaterpeilverhoging. Hiervoor is een methodiek vastgesteld: Valuta voor Veen. De toepassing leidt tot uitgifte van verhandelbare koolstofcertificaten op de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Naast inkomsten voor de grondeigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er baten als het tegengaan van bodemdaling, bijdragen aan herstel van biodiversiteit en behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied. Door de Natuur en Milieufederaties is een project opgezet van waaruit de methodiek wordt toegepast in vijf provincies en regionale koolstofbanken worden opgericht.

Jouw vrijwillige aankoop van CO2-certificaten draagt positief aan bij het realiseren van de ambities van het Klimaatakkoord. De aankoop stelt grondeigenaren in staat om extra inspanningen te plegen die zorgen voor het voorkomen van CO2-uitstoot of zorgen voor het vastleggen van CO2 in bijvoorbeeld veen, bomen of grasland.

Koop hier CO2-certificaten

Boeren in balans met de natuur

Als boer in de veenweiden met hart voor natuur, klimaat en landschap is een verhoging van het waterpeil een logische stap. De passie spat er van af bij Sjoerd en Douwe Miedema. Zij werken op biologische boerderij De Nije Mieden, hartje Friesland, vlakbij het natuurgebied De Alde Deelen. Voor zuivel en vlees op hoogwaardig niveau, maar óók voor een rijke biodiversiteit, kruidenrijk land, koeien die buiten lopen en een fijne plek voor weidevogels.

Waarom PlatformCO₂neutraal?

  • Natuurlijke oplossingen
  • Zonder winstoogmerk
  • Getoetste SNK-methoden
  • CO2-compensatie in de eigen regio