Valuta voor Veen

Koolstofbanken in het veenweidegebied

Valuta voor Veen

Zet het waterpeil in agrarische gebieden omhoog en voorkom daarmee de uitstoot van CO2. Deze vermindering van CO2-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot willen voorkomen. Hiermee is Valuta voor Veen een nieuw model waarmee de inkomstenderving van agrariërs kan worden gecompenseerd.

Eeuwenlang had het Nederlandse veenweidengebied een hoog waterpeil. Tegenwoordig is in veel veenweiden sprake van een diepere drooglegging. Veen oxideert wanneer het door ontwatering wordt blootgesteld aan zuurstof. Hierdoor laat het veen grote hoeveelheden CO2 los. Ook bodemdaling en het verdwijnen van veen zijn schadelijke gevolgen.

Koolstofcertificaten

Veenweiden veroorzaken jaarlijks circa 4 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Reductie is mogelijk door grondwaterpeilverhoging. Hiervoor is een methodiek vastgesteld: Valuta voor Veen. Toepassing leidt tot uitgifte van verhandelbare koolstofcertificaten op de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Naast inkomsten voor de grondeigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er baten als het tegengaan van bodemdaling, bijdragen aan herstel van biodiversiteit en behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied. Door de Natuur en Milieufederaties is een project opgezet van waaruit de methodiek wordt toegepast in vijf provincies en regionale koolstofbanken worden opgericht.

Tags: