Energietransitie

Natuurinclusieve Energietransitie

De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor een natuurinclusieve energietransitie, zodat de energieplannen niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen de natuur en het landschap te ontzien of – liever zelfs – te versterken.

De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij horen RES'en In de Regionale Energiestrategie (RES) worden de afspraken uit het Klimaatakkoord over hernieuwbare energieopwekking op land regionaal uitgewerkt. met een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in Nederland onder grote, toenemende druk. Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat regio’s aantrekkelijk en leefbaar blijven voor mens en natuur.

Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken in de RES’en. Op deze pagina vind je informatie en inspiratie om stappen te zetten voor een natuurinclusieve energietransitie.

Film | Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis kun je niet los van elkaar zien. Maar om de 30 Energiestrategieën natuurinclusief te maken, ligt er nog flink wat huiswerk. In deze documentaire (12 min.) vertellen verschillende betrokkenen bij de energietransitie over de opgave die er ligt, de spanningen die het oplevert en de mogelijkheden die zij desondanks zien.

Handreiking | Bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie

Deze publicatie biedt de RES-regio’s handvatten voor een transparante en uitlegbare borging van natuur en landschap in de uitwerking en uitvoering van RES 1.0. Ook geeft het de aanzet voor een objectievere toetsing en monitoring van de impact op deze waarden. Ten slotte worden in de publicatie bruikbare voorbeelden van de natuurinclusieve energietransitie gedeeld.

Download de publicatie

Toolbox | Natuurinclusieve Energietransitie

Het klimaatprobleem vraagt dringend om oplossingen en maatregelen. Extra zonnevelden en windmolens maken daar onderdeel van uit. Tegelijk is er ook een biodiversiteitscrisis. Hoe zorgen we ervoor dat het landschap en de energietransitie hand in hand gaan? Voor beleidsmakers, bestuurders en politici hebben wij een toolbox gemaakt.

Bekijk de toolbox