Factsheets Wind Op Land

Factsheets Wind op Land

Om onze klimaatdoelstellingen op tijd te halen, moeten we energiebronnen als aardgas en kolen vervangen door duurzame bronnen zonder uitstoot. Windenergie is één van de belangrijkste duurzame energiebronnen. Windmolens, zowel op zee als op land, zijn onmisbaar. Het plaatsen van windmolens leidt tot veel discussie in de samenleving. Daarom is het extra belangrijk om alle feiten goed op een rij te hebben.

Om antwoord te geven op vragen die spelen rondom windenergie op land, hebben Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie en Greenpeace gezamenlijk een aantal factsheets over Wind op Land opgesteld.

Noodzaak windenergie op land

Windmolens op land worden niet altijd met open armen ontvangen, maar een groot deel van het Noordzeeoppervlak is niet geschikt of beschikbaar voor windmolens. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met scheepvaartroutes en natuurgebieden. Ook op land moet er energie worden opgewekt. Dit heeft niet alleen te maken met ruimtegebruik, maar ook met problemen die ontstaan als je grote hoeveelheden energie over grote afstanden moet transporteren.

Waarom kunnen we niet alle windmolens op zee plaatsen? 

Participatie bij windenergie

Participatie kan op veel verschillende manieren bij hernieuwbare energieprojecten op land. Het is belangrijk om tot een goed project te komen waar de omgeving over meedenkt, aan meedoet en van profiteert.

Hoe zorgen we voor participatie?

Effect windmolens op omwonenden

Windmolens zijn op dit moment een van de meest effectieve vormen van duurzame energieopwekking. Maar windmolens maken geluid, geven slagschaduw en hebben impact op het landschap. Er zijn een aantal wettelijke normen die omwonenden moeten beschermen, maar dit betekent niet dat er nooit overlast is. Om overlast te beperken en de impact op het landschap zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk om locaties voor windmolens zorgvuldig te kiezen.

Wat is het effect van windmolens op omwonenden? 

Effect windmolens op vogels en natuur

Windmolens zijn noodzakelijk in de strijd tegen klimaatverandering. Maar vogels, vleermuizen en vliegende insecten kunnen gewond raken of sterven door een aanvaring met rotorbladen of mast. Sommige soorten mijden de omgeving van windmolens, waardoor hun leefgebied kleiner wordt of energieverlies optreedt door langere omvliegroutes. Aanvankelijk werd dat niet als een groot probleem gezien. Met de sterke groei van het aantal windmolens zijn de gevolgen echter niet meer te verwaarlozen en verdienen deze serieus aandacht.

Wat voor effect hebben windmolens op vogels en natuur?