ZMf en Het Zeeuwse Landschap keren zich tegen bebouwing op het Sophiastrand

1 september 2014

ZMf en Het Zeeuwse Landschap keren zich tegen bebouwing op het Sophiastrand

De ZMf en Het Zeeuwse Landschap hebben met een brief aan het college van Noord-Beveland hun ongenoegen laten blijken over de bouw van 40 permanente vakantiewoningen op het Sophiastrand. Deze woningen tasten de openheid van het kustlandschap aan en leggen een permanent ruimtebeslag op het strand, dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied en Nationaal Park Oosterschelde.    

Zo zullen de nu jaarrond aanwezige recreanten voor een voortdurende verstoring zorgen van de aanwezige vogels. Daar komt nog bij dat de gemeente procedurele fouten heeft gemaakt en dat de natuurtoets ernstig tekort schiet. Binnenkort praten de ZMf en Het Zeeuwse Landschap met de gemeente over de ontstane situatie.

Groot was de verrassing toen de ZMf enige tijd geleden berichten ontving over de bouw van permanente vakantiewoningen op het Sophiastrand. Navraag bij andere natuurorganisaties (waaronder het Nationaal Park Oosterschelde) leerde dat niemand op de hoogte was van deze ontwikkeling.

De gemeente informeerde ons vervolgens dat de bouwplannen reeds aangekondigd waren in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied en dat het daarom volgens de gemeente niet nodig was om vooraf iemand te informeren. Pas na lang zoeken kon de bewuste passage gevonden worden. Niet in het bestemmingsplan zelf want daar bleek nog niet één woord te worden gewijd aan deze permanente strandbebouwing. Maar in het definitief vastgestelde bestemmingsplan (niet in het voorontwerp 2012) in de regels in de bijlage (paragraaf 11.2.9) was inderdaad een definitie opgenomen van “strandslaaphuisjes” zónder een gebruikelijke expliciete beperking van 1 april tot 1 oktober. Wettelijk gezien volstaat een dergelijke verborgen vermelding in de bijlage van een bestemmingsplan, maar zorgvuldig en respectvol naar de overige belanghebbenden is het natuurlijk niet.

Verdere navraag bij de Provincie naar de procedure omtrent de Natuurbeschermingswet toonde echter dat hierin wèl aantoonbare fouten zijn gemaakt. Niet alleen was de onderliggende natuurtoets ver onder de maat, ook bleek de gemeente de in dit geval verplichte uitgebreide procedure niet doorlopen te hebben. Hierdoor werd de bezwaartermijn voor belanghebbenden zeer sterk verkort. Omdat de procedure niet correct doorlopen is, is door de Provincie Zeeland ook nooit een definitieve vergunning afgegeven voor bouwen in Natura 2000-gebied.

Ondanks deze tekortkomingen werden handhavingsverzoeken aan gemeente en Provincie echter afgewezen, waardoor de bouw voltooid kon worden. De woningen zijn ondertussen in gebruik en het Sophiastrand draagt tegenwoordig officieel de veelzeggende naam “Van Koeveringeboulevard”. Inmiddels wordt zelfs al openlijk gesproken over de bouw van nóg 20 woningen op hetzelfde strand. De ZMf en Het Zeeuwse Landschap zijn verbijsterd over de hele gang van zaken en praten binnenkort met de gemeente, Provincie en initiatiefnemer over de situatie.

Lees hier de brief van de ZMf en Het Zeeuwse Landschap aan het college van Noord-Beveland.