Zienswijze over Nationaal Programma Landelijk Gebied

26 februari 2024

Zienswijze over Nationaal Programma Landelijk Gebied

Natuurgebied Oudenbosch
Natuurgebied bij Oudenbosch in Noord-Brabant

Het demissionaire kabinet heeft in 2022 het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in het leven geroepen, met als doel gebiedsgericht en integraal de problemen rond stikstof, klimaat en water aan te pakken. Samen met  LandschappenNL, de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Instandhouding Monumenten hebben we een Zienswijze ingediend over het Ontwerp-NPLG.

Belangrijkste punten Zienswijze

  • Wij zijn content met de lijn van de integrale aanpak in gebiedsprocessen die is ingezet in het Ontwerp NPLG, maar wij hebben ook zorgen over de effectiviteit van de maatregelen en instrumenten die ingezet gaan worden, mede in hun onderlinge samenhang.
  • De doelen van het NPLG zijn in principe duidelijk en helder. Het zou mooi zijn als dat ook gaat gelden voor het doelbereik van alle maatregelen die geschetst worden.
  • Wij missen een heldere routekaart voor de uitvoering van de maatregelen uit het Ontwerp NPLG en een tijdslijn waarop aangegeven wordt wanneer zij daadwerkelijk resultaat op moeten gaan leveren. Ook is het van belang om aan te geven wat de sancties zijn als dat niet lukt.
  • Wij missen een heldere routekaart voor de participatie van verschillende betrokken partijen, waaronder de onze, en die van de bewoners in het landelijk gebied in de uitvoering van het NPLG (governance).
  • Wij vragen het kabinet om duidelijkheid te geven over wat er gebeurt als de doelen uit het  NPLG niet gehaald worden. Wat doet het Rijk als de inspanningen van alle provincies gezamenlijk niet leiden tot het voldoen aan de landelijke doelen? Wat gaat het Rijk dan doen om die doelstellingen wel te realiseren en hoe worden de provincies hier dan op aangesproken?

Lees de Zienswijze