Zienswijze NMFF op groei luchthaven Lelystad

25 juni 2014

Zienswijze NMFF op groei luchthaven Lelystad

” De Natuur- en Milieufederatie Flevoland kan en zal zich vanuit haar doelstelling voor het
versterken en behouden van de milieu- en natuurwaarden in Flevoland nooit als
supporter doen kennen van een luchthaven in Flevoland. Evenwel kiest de
NMFF  nadrukkelijk voor een zorgvuldig evenwicht tussen de belangen van
economie en de leefomgeving (zowel vanuit het perspectief van de mensen als de
natuur). Met inachtneming van dit algemene uitgangspunt kan NMFF zich vinden in
een voorzichtige en stapsgewijze groei van de luchthaven waarbij bijzondere
Natura-2000 gebieden, zoals  de Oostvaardersplassen, het Ketelmeer en de
Veluwe-randmeren,  niet  worden verstoord en de hinder voor bewoners
van Flevoland zoveel mogelijk beperkt wordt. De NMFF ziet de in de regionale
Alderstafel geadviseerde variant B+ dan ook als de minst slechte
vliegroute.”

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook:

– Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
– Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
– Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014
– Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)