Van dichtgetimmerd akkoord naar dialoog

20 juni 2014

Van dichtgetimmerd akkoord naar dialoog

In een extra vergadering heeft de Dialoogtafel nieuwe werkafspraken gemaakt. Dit onder andere naar aanleiding van een ingezonden brief van de NMG en andere deelnemers over het functioneren van de Tafel. We pleiten hierin voor een meer prominente rol van de Tafel in de besluitvorming rondom de aardbevingsproblematiek.

Voor het aardbevingsgebied is de komende 5 jaar een bedrag van € 1,2 miljard beschikbaar. Ons uitgangspunt is dat de ontwikkeling en uitwerking van plannen zoveel mogelijk uit het gebied zelf moeten komen. De Dialoogtafel heeft hierin naar onze mening een regisserende rol. Aan de Tafel zitten vertegenwoordigers van de verschillende belangen in het gebied, die onder meer moeten zorgen voor een evenwichtige besteding van de beschikbare middelen, verbetering van de schadeafhandeling en het opzetten van preventieve maatregelen. Het vooraf gesloten bestuursakkoord van de betrokken overheden stelde echter meteen al een kader waarbinnen dat mogelijk was. Dit deed de vraag rijzen wat dan nog de rol is van de Dialoogtafel. De maatschappelijke deelnemers zijn niet gecommitteerd aan dit bestuursakkoord en pleiten ervoor dat de Tafel, daar waar geen wettelijke verantwoordelijkheden spelen, meer zeggenschap krijgt.

Naar aanleiding daarvan zijn de volgende werkafspraken gemaakt:

  • Er wordt een Agendacommissie ingesteld die per onderwerp gaat bepalen welke rol de Tafel heeft: besluitvormend (op basis van consensus) of adviserend. De vormgeving van een uitvoeringsorganisatie voor schadeherstel, het aardbevingsbestendig maken van woningen en waardevermeerdering van woningen wordt in ieder geval op basis van consensus bepaald. Het is van belang dat die uitvoeringsorganisatie onafhankelijk van NAM kan opereren;
  • Er komt meer ruimte om ideeën en projecten uit het gebied die belangrijk zijn voor verbetering van de leefbaarheid een plaats te geven;
  • De vergaderorde en wijze waarop besluitvorming en advisering totstandkomt, worden vastgelegd in een convenant met spelregels.

Met deze uitkomst is er bij de deelnemers aan de Dialoogtafel bereidheid om door te gaan. Uiteraard zal de invloed van de Dialoogtafel zich met deze gewijzigde werkafspraken nog wel moeten bewijzen. We hopen dat op korte termijn resultaten ook zichtbaar zijn.

Vertegenwoordiging Natuur en Milieufederatie Groningen
De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt aan de Dialoogtafel de belangen van natuur, landschap, milieu en energie. Via het achterbanberaad stemmen we de inbreng aan de Dialoogtafel af met onze achterban. Het gaat om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s als gevolg van aardbevingen, verbetering van de leefbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen. Zowel directe achterban als organisaties die niet aangesloten zijn bij de Natuur en Milieufederatie kunnen zich door ons laten vertegenwoordigen. Neem voor meer informatie over vertegenwoordiging van uw organisatie aan de Dialoogtafel contact op met Siegbert van der Velde, via s.vandervelde@nmfgroningen.nl.

Meer informatie