Stook je rijk trofee naar woning Openbaar Belang uit Zwolle

4 december 2013

Stook je rijk trofee naar woning Openbaar Belang uit Zwolle

De Natuur en Milieufederaties en Milieucentrum Rotterdam hebben de Stook je rijk-Trofees 2013 uitgereikt aan de beste corporatie, beste huurdersorganisatie en beste gemeenteraad binnen het project Stook je rijk. De prijswinnaars zijn corporatie Openbaar Belang uit Zwolle, huurdersorganisatie De Bundeling uit Utrecht en gemeenteraad Tilburg. Zij hebben zich volgens de jury het beste ingezet voor energiebesparing in de huursector.

Bij het project Stook je rijk hebben in tien steden, waaronder Enschede en Zwolle,  rondetafels plaatsgevonden met raadsleden, alle corporaties en huurdersorganisaties. Onderwerp van gesprek: energiebesparing in de huursector te bespreken en te versnellen. De bijeenkomsten hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. De gemeentelijke afspraken liggen op ongeveer een kwart van hetgeen nodig is om de landelijke doelstelling te halen.

Meer transparantie gewenst
Meer transparantie over de voortgang van energiebesparing bij corporaties is gewenst. De verslaglegging over energiebesparing in jaarverslagen is onder de maat. In de jaarverslagen wordt geen verband met de doelstellingen van het nieuwe convenant gelegd. De Natuur en Milieufederaties vragen branchevereniging Aedes om hun leden aan te zetten hier meer werk van te maken. Ook willen zij meer inzicht in de investeringsplannen van corporaties. Op die manier wordt duidelijker waar de schoen wringt .

Bespreking Convenant Energiebesparing
Doelstelling van  het nieuwe convenant Energiebesparing Huursector is gemiddeld energielabel B in 2020 voor de huurvoorraad. Daarnaast dient ook lokaal overleg met de drie partijen te worden gevoerd en lokale afspraken over de energiebesparing te worden gemaakt. De voortgang van de energiebesparing dient ook te worden gemonitord. Het convenant is opgenomen in het nieuwe Energieakkoord.