Snelle groei veestapel overvalt provincie Drenthe

20 november 2013

Snelle groei veestapel overvalt provincie Drenthe

De provincie heeft de verlening van vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven stilgelegd. Reden is dat de afgelopen jaren opvallend veel Drentse veehouderijbedrijven een vergunning hebben aangevraagd voor de uitbreiding van hun bedrijf. Er dreigt een explosieve uitbreiding van de veestapel en een omvangrijke verhoging van de ammoniakbelasting op de Drentse natuur. Dit is in strijd met de Natuurbeschermingswet en de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Drentse Groenmanifest.

Stilleggen vergunningverlening
De mogelijke toename van de ammoniakbelasting noodzaakte de provincie om de vergunningverlening op 10 oktober stil te leggen. Recent heeft de provincie het stilleggen van de vergunningverlening verlengd tot 1 februari 2014. Ook de afhandeling van de bijna honderd aanvragen, die nog in procedure zijn, is tot die datum stilgelegd. De Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt dit besluit.  De verlening van deze vergunningen maakt het door de provincie erkende ammoniakprobleem anders alleen maar groter.

Samen met het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatbosbeheer hebben we zienswijzen ingediend tegen alle vanaf 10 oktober ter inzage gelegde vergunningen, indien deze bijdragen aan  een verdere verhoging van de ammoniakuitstoot. Dit stelt de provincie in staat ook deze vergunningen te heroverwegen.

Met het stilleggen van de vergunningverlening, heeft de provincie de tijd om een beter inzicht te krijgen in de ontstane situatie en vast te stellen hoe het nu verder moet. Het ziet er niet naar uit dat de vergunningverlening met wat kleine aanpassingen na 1 februari gewoon weer kan worden voortgezet. De ammoniakbelasting op de Drentse natuur lijkt namelijk, door alle reeds vergunde aanvragen, sterk te zijn toegenomen. Dit is in strijd met het voorgestane beleid. Het beter beoordelen van de vergunningaanvragen is nodig om de ammoniakbelasting te laten dalen.

Oplossingen
Het kritisch onder de loep nemen van al verleende vergunningen, kan wellicht een deel van de oplossing vormen. Dit is van belang, omdat verschillende veehouderijbedrijven mogelijk een veel ruimere vergunning hebben aangevraagd, dan ze daadwerkelijk nodig hebben voor de realisering van hun uitbreidingsplannen.

De vergunningen zijn door de provincie verleend op basis van een provinciale beleidsregel. Deze is gebaseerd op het Groenmanifest, een set van afspraken tussen de Drentse landbouw- en natuurorganisaties. Eén van de hoofdafspraken  is een verlaging van de ammoniakuitstoot. Bij  individuele bedrijven is een zeer geringe verhoging alleen mogelijk als in Drenthe de sector als geheel zorgt voor verlaging van de ammoniakbelasting.

De provincie heeft de taak de hand aan de kraan te houden. De provincie heeft als gevolg van de stroom aanvragen nu terecht aan de noodrem getrokken. Waarom dat zo laat is gebeurd, moet worden uitgezocht. Wij zijn met de provincie en de landbouw in gesprek over de nu ontstane situatie. De uitgangspunten en afspraken van het Groenmanifest staan wat ons betreft nog steeds overeind.