Samen werken aan waterplannen

3 juli 2014

Samen werken aan waterplannen

De afgelopen periode vond een bijzonder proces plaats in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal. Om het watersysteem op orde te krijgen is samenwerking aan waterplannen van belang, zo realiseerde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zich. Daarom nodigde het hoogheemraadschap natuur- en landbouworganisaties, het waterleidingbedrijf, kennisinstituten, de provincie en Rijkswaterstaat uit om mee te denken. Ook gemeenten en burgers werden in het proces betrokken.

Betrokken burgers en organisaties

MNH coördineerde de inbreng van de natuurorganisaties en wij brachten punten in waarvan wij weten – o.a. uit een gehouden enquête – dat ze voor Noord-Hollandse burgers van belang zijn. Ook hebben wij onze aangesloten ledenorganisaties betrokken bij één van de door HHNK georganiseerde watertafels.

Samen-werken-aan-waterplannen.-VK-jpgBouwen aan een goed en gezond watersysteem

Zestien bouwteams, met deelnemers van genoemde partijen, werkten aan onderwerpen (de bouwstenen) waar meerdere partijen van hebben aangegeven dat zij hier ook een belang in hebben. De bouwsteen die ieder team oplevert wordt vastgelegd in een document dat het Bouwstenendocument heet. Een groot aantal punten waar wij aandacht voor vragen is aan de orde gekomen in de bouwstenen. Natuurorganisaties en MNH blijven ook betrokken bij de verdere uitwerking.

Zeven belangrijke bouwstenen van de zestien:

  1. Terugdringen nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het water; naast aandacht voor landbouw ook aandacht voor middelengebruik in stedelijk gebied (Bouwsteen Kaderrichtlijn Water)
  2. Beheer dat meer is afgestemd op natuurdoelen, waaronder vasthouden en benutten van gebiedseigen water in de binnenduinrandgebieden en de veenweidegebieden (Bouwsteen ‘Welke waterkwaliteit willen we met z’n allen?’)
  3. Stoppen van veenoxidatie (o.a. door opzetten peilen en omschakeling naar natte landbouw) (Bouwsteen ‘Bodemdaling in veenweiden’)
  4. Minder doorspoelen en slimmer gebruikmaken van het gebiedseigen water, o.a. inzetten op zilte landbouw waar zoet houden van het water maatschappelijk meer kost dan het oplevert (Bouwsteen ‘slim gebruik maken van het neerslagoverschot’ wordt vooral gekeken naar mogelijkheden om zoet water slimmer te benutten)
  5. Aandacht voor schadelijke stoffen als geneesmiddelen en microplastics in het water (Bouwsteen ‘medicijnresten & hormoonstoffen uit het oppervlaktewater; microplastics en zwerfvuil krijgt nog geen aandacht)
  6. Stimuleren groen en blauw in de stad in plaats van stenen; inzetten op klimaatbestendige steden (Bouwsteen ‘De stad wordt nat’)
  7. Natuur inzetten voor het realiseren van waterdoelen: duinen zijn nu al natuurlijke klimaatbuffers, maar er zijn veel meer mogelijkheden om water en natuur maar ook andere functies als landbouw en recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving te laten profiteren. (Bouwsteen ‘natuur als oplossing voor (extra) veiligheid’).

Nu is het spannend hoe het verder gaat. Dat hangt niet alleen van HHNK af, maar ook van alle gebiedspartners waaronder wijzelf. Alleen als de partners zich blijvend willen inzetten doet HHNK dat ook. Dit najaar zal duidelijk worden wat alle partijen willen.

Meer informatie over het Waterprogramma van HHNK en de bouwstenen