Roompot investeert in natuurkwaliteit op Noord-Beveland

26 februari 2015

Roompot investeert in natuurkwaliteit op Noord-Beveland

Roompot Vakanties gaat veel geld investeren in de natuur- en landschapskwaliteit van Noord-Beveland. Dat is de afspraak die Roompot Vakanties, Het Zeeuwse Landschap en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) hebben gemaakt. Aanleiding was de realisatie van veertigstrandhuizen van Roompot op het Sophiastrand. kustverrommeling

Het Zeeuwse Landschap en de ZMf maken zich grote zorgen over de toenemende bebouwing langs de Zeeuwse kust. Zo plaatste Roompot Vakanties voorjaar 2014 veertig permanente strandhuizen op het Sophiastrand bij Kamperland. Daarnaast is de recreatieondernemer van plan om dit jaar nog twintig extra strandhuizen te plaatsen op dit strand. Volgens de natuurorganisaties past de bebouwing van het Sophiastrand niet binnen het ruimtelijke beleid van de Provincie Zeeland. Ook vonden zij de noodzakelijke natuurtoets, waarbij gekeken wordt wat de schade zou kunnen zijn voor de natuur en het landschap als gevolg van de bouw van deze bungalows, niet volledig.

Roompot Vakanties en de natuurorganisaties zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan over bebouwing van het Sophiastrand en de effecten hiervan op de natuur en het landschap. Deze gesprekken waren voor alle partijen constructief en verhelderend. Naar aanleiding van deze gesprekken gaat Roompot Vakanties investeren in de verbetering van de natuur- en landschapskwaliteit van Noord-Beveland én in de recreatieve beleving hiervan. Op basis van de Handreiking Verevening van Provincie Zeeland komt er per strandhuis 5.000 euro beschikbaar, in totaal dus 200.000 euro. Het Zeeuwse Landschap en de ZMf krijgen medezeggenschap over de besteding hiervan.

Natuurtoets

Daarnaast is er opnieuw een natuurtoets opgesteld voor het gebruik van de reeds gerealiseerde strandhuizen. Bij deze natuurtoets is ook de realisatie en het gebruik van de extra geplande twintig strandhuizen meegenomen. Om de negatieve effecten op de natuur te beperken zal Roompot Vakanties aanvullende maatregelen treffen rondom de inlagen van Noord-Beveland en het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Ook voor de twintig extra strandhuizen zal Roompot 5.000 euro per eenheid, dus nogmaals 100.000 euro, beschikbaar stellen. In totaal komt er dan 300.000 euro beschikbaar voor investeringen in natuurkwaliteit. De discussie over de bebouwing van het Sophiastrand illustreert het belang van strakke, eenduidige regels voor ontwikkelingen langs de kust in het provinciaal beleid. Uiteindelijk profiteren alle partijen van duidelijke kaders: we behouden de kwaliteit van de unieke kustnatuur, maar ook trekt de relatief onbebouwde Zeeuwse kust veel toeristen naar Zeeland. Hierdoor vormen natuur en landschap een belangrijke economische én maatschappelijke pijler. De geplande evaluatie van het Omgevingsplan van Zeeland in 2015 en de hieruit voortvloeiende herziening kan een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van duidelijke afspraken over kustbebouwing.