Reactie Nationale Omgevingsvisie

24 september 2020

Reactie Nationale Omgevingsvisie

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze NOVI geeft de prioriteiten aan voor de inrichting van Nederland en hoe keuzes in de uitvoering daarvan tot stand moeten komen. De natuur en landschapsorganisaties Landschappen NL, Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming, Milieudefensie, Wereld Natuur fonds, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, IUCN NL hebben in een eerder stadium meegedacht en gereageerd op het conceptplan. Zij zijn positief dat er nu een plan ligt wat vanuit het Rijk meer sturing gaat geven aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.  De druk op de fysieke leefomgeving loopt immers op. Dit vraagt wel om scherpe keuzes. Deze worden in de huidige NOVI nog niet altijd gemaakt. Daarom hebben wij (de natuur en landschapsorganisaties) een reactie ingestuurd met een aantal voorstellen om de NOVI op onderdelen aan te scherpen of om mee te nemen in het vervolgproces.

Aanbevelingen en suggesties op onderdelen van de NOVI

Wij hebben op verschillende onderdelen aanbevelingen en suggesties gedaan. In de NOVI wordt bijvoorbeeld het herstel van biodiversiteit als een van de belangrijke opgaven voor de komende jaren benoemd. Daar zijn wij blij mee, maar de uitwerking en nadere invulling ervan is naar ons idee te smal. Onze aanbeveling is om aan te sluiten bij het principe van de basiskwaliteit van natuur (zie Programma Natuur). Hierbij wordt gestreefd naar de juiste milieufactoren, inrichting en beheer voor een basiskwaliteit van natuur. Dat kan een antwoord zijn op veel uitdagingen die benoemd zijn in de NOVI.

Daarnaast erkent de NOVI dat de energietransitie een grote opgaaf is die een enorme impact kan hebben op de ruimtelijke ordening van Nederland.  In onze reactie geven wij een aantal suggesties hoe het Rijk meer sturing kan geven aan de afweging op landelijk niveau als het gaat om de ruimtelijke inpassing. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk het hanteren van de Zonneladder te borgen bij de keuze voor zonne-energielocaties. Maar ook zou ervoor gezorgd moeten worden dat de effecten op natuur, milieu en beschermde landschappen goed in kaart gebracht worden voordat de selectie van windenergiegebieden plaatsvindt.

Ook op andere onderdelen zoals mobiliteit, luchtvaart, veenweiden en de Noordzee werd nog input gegeven. En wij hopen op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de monitoring en evaluatie zoals dit nu gepland is. Hoe kunnen besluitvormingstafels beter worden verbonden om de ambities van de NOVI dichterbij te brengen en spanning tussen de verschillende onderdelen te verminderen? Of koppelkansen te pakken. Kunnen eerder vastgestelde nationale programma’s nog worden doorgelicht of zijn daar nog aanpassingen in nodig?

Rol natuur en landschapsorganisaties

Tot slot hebben de natuur- en landschapsorganisaties aangegeven verdere afspraken met het Rijk te willen maken over onze inzet en betrokkenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke NOVI-agenda. Dit zou voor veel partijen helderheid verschaffen en daarnaast biedt deze samenwerking kansen die wij graag samen met het Rijk verzilveren.

Download de gehele reactie van de natuur- en landschapsorganisaties op de NOVI