Politiek kan niet om Dialoogtafel heen

6 juli 2015

Politiek kan niet om Dialoogtafel heen

De positie van de Dialoogtafel in het politieke speelveld is al vanaf de start onderwerp van gesprek. Met de komst van de Overheidsdienst en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is deze discussie wederom in alle hevigheid opgelaaid. De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat de Dialoogtafel als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld een gelijkwaardig gesprekspartner moet zijn van de NCG.

Sinds de start van de dialoogtafel vertegenwoordigt de Natuur en Milieufederatie Groningen aan de Dialoogtafel de belangen van natuur, landschap, milieu en energie. Met een achterbanberaad stemmen we onze inbreng aan de Dialoogtafel af. Het gaat hierbij om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s door gevolgen van de aardbevingen, verbetering van de leefbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen.

Nieuwe besturingsfilosfie
In maart 2014 startte onder leiding van de heren Wallage en Kamminga de Dialoogtafel. De doelstelling van de Tafel is bij te dragen aan herstel van het vertrouwen in de aardbevingsregio. Hierbij is gekozen voor een geheel nieuwe besturingsfilosofie. In plaats van de traditionele verticale besturing is gekozen voor een horizontale variant waarbij overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers worden bijeengebracht om op consensus gericht overleg te voeren. Met de komst van de Overheidsdienst en de NCG is veel onduidelijkheid ontstaan over de positie van de Dialoogtafel.

Positie Dialoogtafel
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft de opdracht meegekregen om te komen tot een integrale aanpak van de aardbevingsproblematiek. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij lopende zaken, zoals de programma’s onder Leefbaarheid.

Twee scenario’s
Met de komst van de Overheidsdienst en de NCG is onduidelijk wat de nieuwe positie wordt van de Dialoogtafel. De evaluatie van de Dialoogtafel spreekt over twee scenario´s. Het eerste is dat van ‘klassiek adviesorgaan’, waarbij de Tafel het – zonder overheden – gemakkelijker eens kan worden en haar adviezen gemakkelijker kan verdedigen bij de achterban. Tegelijkertijd loopt de Tafel dan het risico vooral aan de zijlijn te staan. Het tweede scenario is dat van ‘maatschappelijke dialoog’, waarbij de NCG namens de overheden aan Tafel komt, daarmee op consensus gericht overleg voert én achteraf verantwoording aflegt aan de Tafel. De Natuur en Milieufederatie Groningen pleit met de andere maatschappelijke organisaties voor dit scenario: de Dialoogtafel vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld en moet daarmee gelijkwaardig gesprekspartner worden van NCG.

Dialoogtafel heeft veel bereikt’
Onderzoekers van de RuG hebben een analyse gemaakt van het functioneren van de Dialoogtafel sinds de oprichting in maart 2014. Hun conclusie is dat al veel is bereikt. Het meest zichtbaar zijn de resultaten op het gebied van leefbaarheid en waardevermeerdering van woningen. Maar ook is er aandacht voor de worsteling die het werken aan de Tafel met zich meebrengt. Partijen hebben zich vanaf de start onvoldoende gerealiseerd dat deze nieuwe vorm van horizontaal overleg tussen overheden en samenleving veel van hen zou vragen. Een uitgebreid verslag vindt u hier.

Leefbaarheid
Het thema leefbaarheid is onderverdeeld in 5 programma’s:

  • Energietransitie: Hiervoor is de komende 5 jaar € 1 mln per jaar beschikbaar. NMG is trekker van het programmateam.
  • Breedband internet: Voor dit programma is in totaal € 5 mln beschikbaar. Uitvoering ligt bij de Economic Board.
  • Dorpsvisies en Landschap: Mede door de inzet van de NMG en haar klankbordgroep is landschap als apart thema aangemerkt. Voor dit programma is de komende 5 jaar € 500.000 per jaar beschikbaar. Landschapsbeheer Groningen is trekker van het programmateam.
  • Erfgoed: Voor dit programma is voor de komende 5 jaar in totaal € 5 mln beschikbaar. Libau is trekker van dit programma.
  • Ieder Dorp een Dak: Ook voor dit programma is de komende 5 jaar in totaal € 5 mln beschikbaar. Groninger Dorpen is trekker.

Tijdens de afgelopen Dialoogtafel zijn de koers van het programma Energietransitie en de uitwerking van het programma Dorpsvisies en Landschap vastgesteld. De komende maanden werken de Natuur en Milieufederatie en Landschapsbeheer verder aan de uitwerking van beide programma’s.

Zowel organisaties die wel als die niet bij de Natuur en Milieufederatie Groningen zijn aangesloten, kunnen zich door ons laten vertegenwoordigen aan de Dialoogtafel. Neem voor meer informatie over vertegenwoordiging van uw organisatie contact op met Janneke Wolkorte.