Pilot voor bouwkundig versterken

15 mei 2014

Pilot voor bouwkundig versterken

Woensdag 14 mei vond de derde Dialoogtafel plaats. Tijdens de vergadering is het project Uit de stutten vastgesteld. In afstemming tussen de negen gemeenten in het aardbevingsgebied en NAM zijn panden aangedragen met complexe schade die in aanmerking komen voor deze pilot van versnelde aanpak voor herstel.

Twintig gebouwen worden met voorrang aangepakt. Het doel is om op 1 augustus vijf panden ‘uit de stutten’ te hebben. Gelijktijdig wordt bekeken hoe deze bouwkundig moeten worden versterkt. Zo wordt ervaring opgedaan die kan worden ingezet voor het spoedig herstellen en verbeteren van andere urgente gevallen, waaraan gelijktijdig op volle kracht wordt doorgewerkt.

Risico aardbevingen
Inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen ging met NAM-directeur Bart van de Leemput in op de gevolgen van het terugbrengen van de gaswinning rond Loppersum. Door die ingreep is volgens NAM en SodM het gevaar op aardbevingen in dat gebied substantieel afgenomen, zo is gebleken uit NAM-onderzoek. In de regio’s waar meer wordt gewonnen is het gevaar op bevingen volgens het onderzoek slechts zeer beperkt gestegen. NAM en SodM doen later deze week nadere mededelingen over dit onderwerp.

Besluit bevoegdheid Dialoogtafel
De deelnemers hebben ook gesproken over het functioneren van de Dialoogtafel zelf. Onder de Tafelgenoten is onvoldoende helderheid over de positie van de Tafel in de besluitvorming rond de aardbevingsproblematiek. Het gaat om de verantwoordelijkheden van NAM, Rijk, provincie en gemeenten enerzijds en de mogelijkheden van de Tafel om invloed uit te oefenen anderzijds.

De deelnemers constateren dat de rol van de Tafel in de relevante stukken (Bestuursakkoord Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel; Aan Tafel; ontwerp-Winningsbesluit) niet duidelijk genoeg is beschreven. Er wordt nu een aparte bijeenkomst belegd om duidelijkheid te krijgen over de rol en verantwoordelijkheid van de Tafel.

Aardbevingbestendig bouwen
Ten slotte heeft de Tafel kennisgenomen van de nieuwe adviesnormen van het bureau NEN voor aardbevingsbestendig bouwen. Voor de negen gemeenten in de regio waar aardbevingen plaatsvinden, betekent dit dat ze voorlopig voldoende handvatten hebben voor hun nieuwbouwprojecten. De communicatie over de inhoud van de norm vindt plaats door NEN en het ministerie van Economische Zaken. De Tafel buigt zich nog over de gevolgen van de nieuwe normen.

Vertegenwoordiging Natuur en Milieufederatie
De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt aan de Dialoogtafel de belangen van natuur, landschap en milieu. Via het achterbanberaad stemmen we de inbreng aan de Dialoogtafel af met onze achterban. Het gaat om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s als gevolg van aardbevingen, verbetering van de leefbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen. Zowel directe achterban als organisaties die niet aangesloten zijn bij de Natuur en Milieufederatie kunnen zich door ons laten vertegenwoordigen. Neem voor meer informatie over vertegenwoordiging van uw organisatie aan de Dialoogtafel contact op met Siegbert van der Velde, via s.vandervelde@nmfgroningen.nl.

Meer informatie