Participatie & Lokaal eigendom toegelicht

11 mei 2020

Participatie & Lokaal eigendom toegelicht

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatie van bewoners en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land, waaronder ook over lokaal eigendom. Al eerder publiceerden de Natuur en Milieufederaties samen met Energie Samen daarom het factsheet over wat lokaal eigendom inhoudt.

Helderheid over de afspraken

Wat de afspraken over (financiële) participatie en lokaal eigendom precies inhouden, blijft onderwerp van gesprek. Om helderheid te scheppen, is een toelichtende notitie opgesteld door alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de afspraken van het Klimaatakkoord, waaronder de Natuur en Milieufederaties. Daarmee is er een brede overeenstemming over de invulling van participatie en lokaal eigendom bij zon- en windprojecten. De notitie geeft antwoord op de meest gehoorde vragen en misverstanden over de participatie-afspraken in het Klimaatakkoord.

Lees de notitie klimaatakkoord-afspraken Participatie & Lokaal eigendom

Op dit moment verschijnen de concept-RES’en van alle regio’s. Voor de zomer zal de Participatiecoalitie (waar de NMF’s deel van uitmaken) met een analyse komen van deze concept-RES’en en hoe daarin participatie en lokaal eigendom is uitgewerkt.