Open brief aan Sybrand Buma – door Annie van de Pas

24 september 2018

Open brief aan Sybrand Buma – door Annie van de Pas

Annie van de Pas is netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties en praat mee met het klimaatakkoord over het onderwerp Elektriciteit.

Beste Sybrand Buma,

Ik deel uw zorgen over het meenemen van de bevolking bij de omslag naar duurzame energie, zoals ik in de NRC kon lezen. Als lokaal georganiseerde organisatie zien wij dat nog veel te vaak gebeuren. Maar wilt u mij nog even uitleggen wat u dan nog wel verstaat onder rentmeesterschap en het begrijpen van het ‘gewone volk’? Ik ben het spoor namelijk een klein beetje bijster, wat vast te maken heeft met mijn elitaire vooringenomenheid. Ik begrijp uit uw woorden dat het afschaffen van de dividendbelasting wel goed is voor het volk, maar dat vooroplopen op het gebied van klimaat dat niet is. Dat verwart mij – en ik vertrouw erop dat u mij snel opheldering kunt verschaffen – omdat ik steeds lees dat wij juist sterk achterlopen met het halen van klimaatdoelen (bijvoorbeeld in Trouw van 23 augustus). Ook lees ik keer op keer dat de dividendbelasting slechts ten goede komt aan enkele grote bedrijven die, in tegenstelling tot de gemiddelde huurder in de Schilderswijk, al vrij ruim in hun jasje zitten. Maar dat zal vast fact-free politics zijn.

Het is voor mij van belang u goed te begrijpen, aangezien ik door uw eigen kabinet ben uitgenodigd om deel te nemen aan de elektriciteitstafel. Hoewel, als ik uw woorden in het NRC zorgvuldig lees, ik uw uitnodiging beter niet kunnen had kunnen accepteren. Wat bij mij tot nog meer verwarring zorgt. Wij zijn uitgenodigd om onze inzichten in te brengen op het gebied van een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van duurzaam opgewekte energie. Met voldoende aandacht voor mens, natuur en landschap. Daarover heeft u vanzelfsprekend aandachtig gelezen in het participatiehoofdstuk dat mijn tafel heeft aangeleverd. Waar we het laten meebepalen van de lokale omgeving bij het ‘inpassen’ van lokale duurzame energie sterk centraal hebben gesteld. Lokaal wordt de keuze tussen zon of wind en voor de locatie met omwonenden en stakeholders gemaakt in een open en transparant proces, hebben we vastgelegd. En we hebben, niet zonder slag of stoot, de ambitie weten te verzilveren om 50 procent van alle lokaal opgewekte energie eigendom te laten zijn van de directe omgeving (denk aan coöperaties, initiatieven en omwonenden, kortom uw geliefde maatschappelijk middenveld). Zodat de baten van wind- en zonne-energie direct terugvloeien in de omgeving en gebruikt kunnen worden om landschap, natuur en leefomgeving te verbeteren. Buurthuizen kunnen ervan gefinancierd worden, parken onderhouden en het maatschappelijk middenveld in krimpgebieden kan zichzelf nieuwe doelen stellen.

Gelukkig laat u ons op tijd inzien dat wij op de verkeerde weg zitten, wij denderen immers maar voort met de klimaatkaravaan. Het is voor mij een opluchting dat u de noden van de bevolking wel als geen ander begrijpt – zoals ik ook al in uw uitstekende boek ‘Tegen het Cynisme’ heb kunnen lezen. Een boodschap die juist nu uiterst relevant is richting de verweesde kiezer en die u werkelijk met verve uitdraagt. Ik wend mij dan ook tot u voor een oplossing voor deze impasse. Helpt u mij snel weer op het juiste pad?

Vriendelijke groet,

Annie van de Pas
Netwerkdirecteur van De Natuur en Milieufederaties