Onze Actie-agenda Schiphol 2016 – 2025

16 maart 2016

Onze Actie-agenda Schiphol 2016 – 2025

De Rijksoverheid is druk bezig met het opstellen van de Actie-agenda Schiphol 2016-2025, zeg maar een middellange termijn beleid voor Schiphol en de luchtvaart. Hiertoe voeren momenteel ambtenaren van Infrastructuur en Milieu gesprekken met een aantal stakeholders. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland mocht zich ook op een bezoek verheugen.

Deze Actie-agenda zal vooral gaan over de vraag hoe Nederland de netwerkkwaliteit van Schiphol met haar 322 wereldwijde bestemmingen weet te behouden. Daarnaast is er veel aandacht voor de wijze waarop Schiphol de concurrentie moet aangaan met de opkomende luchthavens zoals Dubai en Istanbul.

De natuur en milieufederatie heeft er voor gekozen ook enkele andere onderwerpen aan te snijden.

Wij vragen aandacht voor de ontwikkeling van een uitgebreid netwerk van snelle klimaat neutrale Europese treinen, als alternatief voor de Europese korte vluchten (800 – 1000 km). De beperkte groeiruimte die er nog op Schiphol is, moet vooral gebruikt worden voor de groeiende vraag naar intercontinentaal luchtvervoer. Wij pleiten ook voor eerlijke concurrentie met vervoer over het spoor door reële prijzen voor vliegtickets te gaan vragen. Meer punten voor de actieagenda zijn volgens ons; CO2-beleid, afspraken, selectiviteit, wonen bij de luchthaven, ultra fijnstof en de duurzaamste luchthaven.

 1. Maak eindelijk eens werk van een CO2-beleid voor de luchtvaart
  De CO2-uitstoot van de luchtvaart is nu 2-3%. Als er niets aan gedaan wordt neemt de CO2 uitstoot de komende tijd toe met 200-400%. Dit kan niet zo doorgaan. Ga het liefst in Europees verband nadenken over een CO2 beprijzingssyteem voor de luchtvaart.
 2. Kom afspraken Alders-akkoord na
  Het Alders–akkoord is na uitvoerig overleg tussen overheden, de luchthavensector en bewoners in 2008 tot stand gekomen en later op sommige onderdelen weer aangepast. Het akkoord is ook geaccordeerd door de Tweede Kamer. Door de groei van de luchtvaart worden de afspraken van het Alders-akkoord steeds knellender. Zo overschrijdt het aantal nachtvluchten in 2015 al de gemaakte afspraken. Ook de groei van het totale vliegverkeer op Schiphol loopt al aardig aan tegen de afgesproken grenzen (500.000 vliegtuigbewegingen). Indien afspraken niet nagekomen worden zal het draagvlak onder omwonenden steeds verder wegvallen. Zorg er dus voor dat afspraken worden nagekomen.
 1. Ontwikkel een houdbaar selectiviteitsbeleid
  De mainport Schiphol zou volgens het Alders-akkoord voornamelijk bestemd worden voor het essentiële mainportverkeer. Vluchten die niet essentieel zijn voor deze mainportontwikkeling, zoals vakantievluchten en charterverkeer, zouden middels “verleiding” uitgeplaatst moeten worden naar Lelystad en Eindhoven. Maar deze lowcoastmaatschappijen hebben daar helemaal niet zoveel zin, met als gevolg dat de grenzen op Schiphol dreigen te worden overschreden.  Ontwikkel zo spoedig mogelijk een houdbaar juridisch instrumentarium waarmee je kan sturen.
 1. Ontwikkel een beleid voor wonen en vliegen in de regio Schiphol.
  In de Metropoolregio Amsterdam moeten tot 2040 nog 240.000 woningen bijkomen. Bouwen dichtbij Schiphol levert voor de toekomstige bewoners een woonsituatie met significante hinder op. Anderzijds is helemaal niet meer bouwen in regio Schiphol ook geen oplossing. Stel duidelijke randvoorwaarden op waar wel of niet gebouwd mag worden rondom Schiphol. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwde kom; niet onder aan-en uitvliegroutes; niet op plaatsen met een verhoogde nachtelijke geluidsbelasting, geen verplaatsing van hinder naar bestaand bewoond gebied ten gunste van nieuwbouw. Geef niet alle vrijheid aan lokale overheden, maar bepaal zelf, op basis van een op te stellen advies van de Omgevingsraad Schiphol, kaders waarbinnen wel/niet gebouwd mag worden. Geef duidelijke voorlichting aan nieuwe bewoners over te verwachten geluidhinder.
 1. Meer aandacht voor lokale luchtverontreiniging en de aanpak daarvan (ultra fijn stof)
  Uit recente studies blijkt dat Schiphol aanzienlijk bijdraagt aan ultrafijn stof in de regio rondom Schiphol. Wat hiervan precies de schadelijke gezondheidseffecten zijn is nog niet bekend, maar vast staat dat ultrafijn stof (zeer) schadelijk is voor de gezondheid. Momenteel loopt er een vervolg onderzoek naar de schadelijkheid van het ultrafijnstof. Gewezen kan ook op andere studies die aangeven dat wereldwijd rondom vliegvelden een vroegtijdige sterfte optreedt van 16.000 mensen per jaar (gerelateerd aan PM2,5). Bekeken zou moeten worden welke maatregelen genomen zouden kunnen worden ter vermindering van de ultrafijnstof door het vliegverkeer. Denk bijvoorbeeld aan het elektrisch taxiën, of op waterstof taxiën (Easyjet doet hier onderzoek naar). Luchtverontreiniging als onderwerp zou sowieso wat meer aandacht in het beleid moeten krijgen, nu wordt vooral gefocust op geluid.
 1. Maak van luchthaven Schiphol de duurzaamste/groenste luchthaven van Wereld. En behoud die positie
  Profileer je als duurzaamste luchthaven in de wereld en neem hiertoe allerlei duurzaamheids/innovatieve-  en energiemaatregelen. Stel hiervoor een programma/routekaart op. Ga naar een CO2 footprint van 0 voor de gehele luchthaven. Richt je meer op kwaliteit dan op kwantiteit. Op Schiphol (Airport Carbon Accreditation) en in de regio (b.v. Park 20/20) zijn al allerlei duurzaamheidsmaatregelen genomen en Schiphol behoort nu al tot de groenste luchthavens van de wereld, maar ga hier vooral mee door en stimuleer/faciliteer dit. Mogelijke maatregelen zijn: stimuleer het gebruik van groen openbaar vervoer; elektrisch vervoer; duurzame/energie leverende gebouwen; Schiphol-regio als circulaire hotspot; het nemen van geluidsreducerende inrichtingsmaatregelen; groene bedrijventerreinen; een groene omgeving en tot slot haal het voedsel zoveel mogelijk uit de regio. Blijf koploper! Laat ook zien wat er allemaal gedaan wordt.

Lees hier alle punten van onze Actie agenda Luchtvaart