Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!

27 mei 2014

Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!

Een nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek heeft geen enkel nut, aldus de nieuwe werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!”. Gezien de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer kan dit voldoende worden afgewikkeld via Emmerich. Een nieuwe goederenlijn doorsnijdt nieuwe gebieden, isoleert kleine woonkernen en tast het kleinschalige karakteristieke Achterhoeks landschap en waardevolle natuur­gebieden aan. Daarnaast vergt een Noordtak Achterhoek zeer hoge investeringen, volgens de werkgroep ter grootte van 2 miljard euro.

 Vier organisaties hebben de werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!” opgericht: Stichting Twenteroute PLUS, Kernengroep N18, Gemeenschap Rietmolen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De werkgroep staat open voor uitbreiding met meer organisaties.

De werkgroep is een reactie op de QuickScan Noordtak Betuweroute, die op 15 mei werd gepresenteerd namens de provincies Gelderland en Overijssel en het Rotterdamse Havenbedrijf. Uit de QuickScan zou blijken dat een nieuwe goederenlijn door de Achterhoek een reëel alternatief is voor goederenvervoer over de IJssellijn/Twentelijn. De investeringskosten zouden slechts 1,4 miljard bedragen.

De werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!” bestrijdt nut en noodzaak van zo’n nieuwe lijn. Bij een lage economische groei kunnen alle goederentreinen in 2030 via de Betuweroute en Emmerich worden afgewikkeld. Bij een middelhoge economische groei kunnen maximaal 14 goederentreinen per etmaal níet bij Emmerich de grens passeren; die kunnen gemakkelijk via andere routes worden afgewikkeld, met aanvullende maatregelen tegen geluid en trillingen. Bij een – onwaarschijnlijke – hoge groei komen alternatieven in beeld als de binnenvaart en short-sea. Dat kan worden afgedwongen door in elk geval niet meer goederentreinen over bestaand spoor toe te staan.

Hogere kosten, minder tijdwinst

De werkgroep schat de kosten van de Noordtak Achterhoek een half miljard euro hoger in dan de in de QuickScan genoemde 1,4 miljard, omdat allerlei inpassingsmaatregelen en compensatiekosten niet zijn meegenomen. De kosten voor aanpassing van het bestaande spoor (IJssellijn/Twenteroute) bedragen juist aanzienlijk minder dan de 451 miljoen euro die de staatssecretaris heeft genoemd, uitgaand van niet meer dan 14 treinen per etmaal.

Ook vindt de werkgroep de voorgespiegelde tijdwinst van een nieuwe spoorlijn te gunstig. De nieuwe lijn wordt immers een enkelspoor, met slechts hier en daar een passeerpunt. Dat maakt de spoorlijn minder betrouwbaar, zodat slechts bij geringe vertraging deze tijdwinst al grotendeels verloren gaat.

Geen voordelen

Ten slotte biedt een nieuwe goederenlijn geen enkel sociaal of economisch voordeel voor de Achterhoek zelf. Medegebruik door reizigers is uitgesloten. En de ontwikkeling van bedrijvigheid als gevolg van overslag (railterminals) is niet realistisch, gezien de geringe vervoersstroom en de ligging van andere railterminals.

De notitie Noordtak Achterhoek: Vergeet ’t maar! is te downloaden van de website van de GNMF.

Informatie over debatavond

Dinsdag 27 mei wordt om 20.00 uur een debatavond gehouden in de Oude Calixtuskerk in Groenlo o.l.v. Wouke van Schellenburg. De werkgroep “Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!” ís deelnemer in het debat.