NMG namens natuur- en milieuorganisaties aan dialoogtafel

3 februari 2014

NMG namens natuur- en milieuorganisaties aan dialoogtafel

Donderdag 30 januari hebben de kwartiermakers Wallage en van Geel het rapport ‘Aan tafel’ gepresenteerd over de inrichting van de dialoogtafel die samenhangt met de winning van aardgas in Groningen. De dialoogtafel is geadviseerd door de Commissie Meijer om het vertrouwen tussen enerzijds de inwoners van Noordoost-Groningen en anderzijds de NAM en het Rijk te herstellen. De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt de natuur- en milieuorganisaties aan deze tafel. 13 februari organiseert zij hiervoor een achterbanberaad.

De kwartiermakers adviseren een dialoogtafel die tot gedragen besluiten kan leiden over de drie programmalijnen die in het rapport van de Commissie Meijer worden uitgewerkt:

  1. Veiligheid      en toekomstzekerheid in het gebied;
  2. (Verbeteren)      Kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
  3. Duurzaam      economisch perspectief voor de regio;

De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat deze dialoogtafel geen praatcircuit moet zijn, maar besluiten moet kunnen nemen om ervoor te zorgen dat op deze thema’s snel de juiste maatregelen worden getroffen in Noordoost-Groningen. Dat uitgangspunt komt in het advies van de kwartiermakers voldoende terug.

Vertegenwoordiging natuur- en milieuorganisaties
Omdat de drie genoemde programmalijnen kernthema’s van de Natuur en Milieufederatie Groningen zijn, hebben de kwartiermakers geadviseerd dat de Natuur en Milieufederatie de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties aan tafel vertegenwoordigt. De Natuur en Milieufederatie wil dat graag doen en ziet dat ook als haar taak en rol.

Achterbanberaad
De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt het noodzakelijk om pas deel te nemen aan de dialoogtafels als dat met vertrouwen van en in overleg met haar 50 aangesloten organisaties gebeurt. Donderdagavond 13 februari organiseert zij daarom een achterbanberaad. Daar kunnen ook andere organisaties bij aansluiten die in Noordoost-Groningen actief zijn en die niet tot de directe achterban van de Natuur en Milieufederatie behoren. Dat kunnen organisaties zijn die actief zijn op het gebied van natuur, landschap, milieu, water, veiligheid, energie en leefomgeving die zich aan de dialoogtafel willen laten vertegenwoordigen. Aanmelden kan via www.nmfgroningen.nl/aardbevingen.