NMG doet oproep voor provinciale regie

5 maart 2014

NMG doet oproep voor provinciale regie

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft de Provincie Groningen opgeroepen om als Provincie sterk de regie te voeren in haar ruimtelijke beleid de komende jaren. Dit deed de NMG samen met een 6-tal natuur- en landschapsorganisaties in reactie op de voordracht van Gedeputeerde Staten, waarin GS aankondigt een nieuwe Omgevingsvisie op te gaan stellen.

In 2014 start de Provincie Groningen met het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie. Deze visie (voorheen het POP) wordt eens per vier jaar gemaakt. Het is een nota die de beleidsthema’s milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening verbindt en het beleid op deze gebieden voor de komende vier jaar vastlegt. De Omgevingsvisie raakt alle thema’s waarvoor de Natuur en Milieufederatie Groningen zich inzet. In de Omgevingsvisie legt de Provincie bijvoorbeeld vast waar en op welke wijze zij ruimte wil bieden aan grootschalige opwekking van duurzame energie, welke karakteristieke landschapselementen beschermd moeten worden en waar en hoeveel ruimte er is voor nieuwe bedrijventerreinen en woningbouw. Ook regelt de visie de bescherming van het samenhangende netwerk van natuurgebieden in onze provincie. Een belangrijk document dus voor landschap, natuur, duurzame bedrijvigheid en duurzame energie.

Planning
Het proces voor de nieuwe Omgevingsvisie gaat begin maart van start met de bespreking van de voordracht in Provinciale Staten om de kaders en uitgangspunten vast te stellen. Op basis hiervan stelt de Provincie dit voorjaar een Keuzedocument op: het ontwerpbeleidsplan. Deze wordt in september 2014 door de Staten vastgesteld, waarna de visie ter inzage gelegd wordt. De uiteindelijke Omgevingsvisie moet gereed zijn in september 2015.

Reactie natuur- en landschapsorganisaties
De Provincie heeft in de voordracht voor de nieuwe Omgevingsvisie aangekondigd voor diverse taken de regie meer uit handen te willen geven richting gemeenten. De NMG vindt dit zorgwekkend, omdat provinciale visie, kennis en regelgeving de afgelopen jaren hun meerwaarde hebben bewezen. Provinciale regie is ook nodig omdat het beleid bij decentralisatie naar gemeenten onder druk van lokale belangen versplinterd zal raken in sterk uiteenlopend beleid. Daarnaast hebben de gemeenten de afgelopen tijd al veel taken van ondermeer het Rijk doorgeschoven gekregen. De kans groot is dat hierdoor doorgeschoven provinciale taken ondergesneeuwd raken en onvoldoende aandacht krijgen bij de gemeenten. De NMG houdt dan ook een warm pleidooi voor provinciale regie op thema’s die individuele gemeentelijke belangen ontstijgen, zoals de bescherming van landschappelijke elementen, de ruimtelijke inpassing van wind- en zonne-energieparken, vergroening van de industrie in de Eemsdelta en de schaalvergroting in de landbouw. De complete reactie leest u onder ‘meer informatie’.

Het belang van provinciale regie
De Omgevingsvisie bestaat uit twee onderdelen. In de Omgevingsvisie zelf omschrijft de Provincie haar visie en doelen met betrekking tot het ruimtelijke beleid in de provincie. Onderwerpen die de Provincie van groot belang acht, worden vastgelegd in de bij de Omgevingsvisie horende verordening. Door beleid te vertalen in een provinciale verordening, worden gemeenten en bedrijven verplicht zich aan dit beleid te houden. In het huidige provinciale Omgevingsbeleid had de Provincie Groningen de verordening adequaat ingezet om thema’s van provinciaal belang goed te beschermen. Nut en noodzaak hiervan zijn de afgelopen jaren meerdere malen aangetoond. Zo konden landschapselementen zoals houtsingels en pingoruïnes in het Zuidelijk Westerkwartier behouden blijven ondanks andere plannen van de gemeente, omdat ze beschermd waren middels de provinciale verordening. Plannen voor grootschalige windenergie langs de Eems-Dollard kust in het Oldambt kregen geen voet aan de grond mede omdat de Provincie haar windenergie beleid goed geregeld had in de verordening.

Keuzedocument
Op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde uitgangspunten en de kaders voor de Omgevingsvisie zal de Provincie komende lente een Keuzedocument (ontwerp-Omgevingsvisie) opstellen. De NMG zal hier in nauwe samenspraak met haar achterban input aan leveren. Hiervoor organiseert de NMG met de Provincie een discussieavond voor haar achterban en netwerk en schuift de NMG aan bij de door de Provincie georganiseerde gesprekstafels.

Meer informatie

  • Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de kaders van de Omgevingsvisie en de vertrekpunten van de dialoog.
  •  Omgevingsbalans: schets van ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in de periode 2007-2013.
  • Reactie NMG en andere natuur- en landschapsorganisaties op voordracht GS.