Natuurorganisaties: Gebruik Groeifonds voor ecologische transitie

22 september 2020

Natuurorganisaties: Gebruik Groeifonds voor ecologische transitie

Minister Wiebes moet het Nationaal Groeifonds gebruiken voor de noodzakelijke ecologische en sociale transitie. Investeringen van dit fonds moeten in lijn zijn met een reductie van 65% van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Dit schrijven elf landelijke natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, in een brief aan de Adviescommissie Nationaal Groeifonds.

Het kabinet trekt de komende 5 jaar 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De groene organisaties vinden dat het Groeifonds over méér moet gaan dan alleen innovatie en groei.

Samenhang versterken

Economische en ecologische ontwikkeling zijn verweven met elkaar en versterken elkaar. Door die samenhang te versterken, koppelen we groei van welvaart aan welzijn en werken we aan de Sustainable Development Goals. Op dit moment heeft de overheid een unieke gelegenheid om als verandermacht op te treden, betoogde econome Mariana Mazzucato deze zomer in de Volkskrant.

Volgens de groene organisaties kan de ecologische en sociale transitie plaatsvinden door ontwikkelingen in een of meerdere van de volgende domeinen te steunen:

  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Natuurinclusieve samenleving
  • Versterken van natuurinclusieve kringlooplandbouw (o.a. in veenweidegebieden en verziltende kuststreken). Ondersteun boeren in de omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw, waarbij stikstof wordt gereduceerd en gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel wordt geproduceerd.
  • Klimaatadaptatie
  • Slim en duurzaam verkeer

Duurzame randvoorwaarden

De groene organisaties merken op dat er in de Kamerbrief over het Groeifonds nog geen bindende voorwaarden te vinden zijn als het gaat om duurzaamheid. Wel spreekt de bijlage over duurzame randvoorwaarden. Ze adviseren om dergelijke randvoorwaarden nadrukkelijk wél mee te nemen in de beoordeling van aanvragen voor het fonds door de commissie.