Natuur- en milieuorganisaties bieden inspiratie voor groen verkiezingsprogramma

12 augustus 2014

Natuur- en milieuorganisaties bieden inspiratie voor groen verkiezingsprogramma

Vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar, lanceert de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met andere Groningse natuur- en milieuorganisaties het groene actieplan. In het plan wordt onder andere gepleit voor provinciale regie op de inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking en het stimuleren van natuurlijk beheer van bermen en waterkanten voor versterking van de biodiversiteit. De politieke partijen worden opgeroepen de actiepunten in hun verkiezingsprogramma over te nemen.

Het plan bevat actiepunten op het gebied van klimaat en energie, duurzame bedrijvigheid en natuur en landschap. De punten leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving wanneer ze worden omgezet in provinciaal beleid, aldus de organisaties.

Klimaat en energie
De komende jaren moeten in onze provincie veel maatregelen genomen worden om in te spelen op de klimaatsveranderingen en om de doelstellingen voor duurzame energie te kunnen halen. Noodzakelijke maatregelen die echter veel invloed hebben op de leefomgeving. Zoals de inpassing van grote windparken of grootschalige opwekking van zonne-energie. Of het aanwijzen van ruimte voor waterberging en maatregelen voor het tegengaan van verdroging. Provinciale regie is hier essentieel. Niet alleen regie op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, maar ook op het genereren van draagvlak, het faciliteren van de benodigde infrastructuur, stimulering van lokale initiatieven en versnelling van procedures.

Natuur
Op het platteland buiten de natuurgebieden gaat het aantal en de diversiteit van planten, vogels en insecten nog steeds achteruit. Dit zien we onder andere terug in de extreem lage bijenstand in Groningen. De natuurorganisaties roepen daarom op om actie te ondernemen door als Provincie natuurlijk beheer van waterkanten, bermen en groen meer te stimuleren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een groen-blauwe dooradering van de provincie: een netwerk van natuurvriendelijk beheerde akker- en waterranden, graslanden en bermen door het platteland. Dit actiepunt draagt bij aan meer verschillende (bloeiende) planten op het platteland, wat uiteindelijk weer goed is voor bijen, insecten, kleine knaagdieren en daarmee ook voor vogels.

Landschap
De kracht van de provincie Groningen ligt voor een groot deel in haar landschap met haar rust, weidsheid en kleine dorpjes. In Groningen zijn de bewoners verbonden met het landschap. Hun betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het landschap. Zonder maatschappelijk draagvlak is er geen goede basis voor een duurzame toekomst. Groningen kan op die basis bouwen. De organisaties roepen de Provincie op om verantwoordelijkheden meer aan burgers over te dragen. Niet als bezuinigmaatregel, maar op basis van wederzijds vertrouwen en ondersteuning met capaciteit en financiële middelen.

Duurzame bedrijvigheid
Op het gebied van industrie en bedrijvigheid moet gestreefd worden naar industriële ecologie. Dit kan bereikt worden door te sturen op clustering van bedrijvigheid met als doel een samenwerking tussen bedrijven op het gebied van hergebruik van reststoffen en energie. Dit actiepunt levert zo een essentiële bijdrage om de ambitie voor besparing en verduurzaming van de nieuwe en bestaande industrie te kunnen realiseren.

De actiepunten zijn opgesteld door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. De organisaties denken dat de actiepunten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van natuur, landschap en milieu in onze provincie. Zij roepen politieke partijen op om deze punten over te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Deze worden op dit moment opgesteld ter voorbereiding van de provinciale verkiezingen in maart 2015.

Meer informatie
Actieplan van de natuur- en milieuorganisaties voor een groen verkiezingsprogramma