Naar 10% duurzame energie in 2020: werk aan de winkel in de provincie Utrecht

14 oktober 2014

Naar 10% duurzame energie in 2020: werk aan de winkel in de provincie Utrecht

Duurzame energie Utrecht

De regio Utrecht wil in 2020 10% van alle energie duurzaam opwekken. Die doelstelling ligt binnen bereik, blijkt uit onderzoek van de NMU en de Economic Board Utrecht (EBU). Maar dan moeten we nu wel aan de slag: Utrecht wekt nu maar 2,4% duurzaam op.

Jaarlijks geven Utrechtse bedrijven en bewoners 2,5 miljard euro uit aan gas, elektra, benzine en diesel. Investeren in bijvoorbeeld energiezuinige woningen en aardwarmte zou structureel leiden tot 20.000 banen in de bouw-, energie- en installatiesector en een concurrentievoordeel voor de regio. Alleen al voor energiezuinige woningen ligt een potentieel van 2,2 miljard euro in het verschiet. De partijen pleiten voor een regionale ‘€nergie Agenda’ waarin bedrijven en overheden in Utrecht de krachten bundelen. Door structurele samenwerking kan het potentieel benut worden en ligt de 10% binnen bereik. Dat zijn de belangrijkste cijfers en conclusies die de partijen op 10 september publiceerden. Kijk hier naar het item van RTV Utrecht

DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN OP EEN RIJ

Vertienvoudiging zonne-energie in 2020

Er liggen steeds meer zonnepanelen in de provincie, nu circa 150.000. Die produceren samen stroom voor ongeveer 8500 huishoudens. Bij de huidige marktgroei van 40-50% per jaar kan dat aantal in 2020 vertienvoudigd zijn en 15% van de Utrechtse huishoudens volledig van groene stroom voorzien. Verviervoudiging windenergie in 2020 Tot 2020 gaat windenergie in Nederland de belangrijkste bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. In Utrecht staan nu zeven windturbines die samen aan circa 8500 huishoudens windstroom leveren. Volgens de landelijke afspraken zullen er in 2020 zevenentwintig windturbines in de provincie draaien. Dat is een verviervoudiging.

Vervijfvoudiging elektrisch vervoer in 2020

Het aantal (deels) elektrische auto’s in de in provincie groeit snel. Inmiddels zijn er 4500 voertuigen geregistreerd; een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor. De landelijke verwachting is een vervijfvoudiging in 2020, dat kan ook in Utrecht. Er zijn inmiddels ruim 1400 laadpunten voor elektrische auto’s in de provincie waarmee er een echte provinciale infrastructuur voor elektrisch laden begint te ontstaan. Het is belangrijk dat zonnestroom minstens zo hard meegroeit. Om een volledig elektrische auto van stroom te voorzien zijn namelijk 10-15 zonnepanelen nodig.

Kleur uw gemeente van geel naar groen

Gemiddeld gezien kleurt Utrecht ‘geel’ op de internet kaart die de energieprestaties van alle woningen laat zien (zie www.energielabelatlas.nl). Dat komt overeen met een onzuinig energielabel ‘D’. Het toekomstperspectief is een ‘groen gekleurde gemeente’ met allemaal heel zuinige woningen. Dat kan, er is nu al een handvol ‘nul-op-de-meter’ woningen in de provincie die helemaal geen energierekening meer hebben. Dat aantal kan snel groeien tot wel 50.000 in 2020.

Utrechtse huurwoningen gemiddeld nog ‘onzuinig’

In Utrecht staan ongeveer 530.000 woningen. 150.000 daarvan zijn huurwoningen van woningcorporaties. Gemiddeld hebben die nu een energielabel D[1]. De landelijke afspraak is dat deze woningen in 2020 gerenoveerd zijn naar een gemiddeld energie label B. Dat kan tussen de 15 en 30% gasbesparing opleveren.

Kantoren, bedrijven en winkels: energie besparen loont

Kantoren, winkels en bedrijven gebruiken ongeveer één derde van de Utrechtse energie. De afspraak is, dat zij energiebesparingsmaatregelen toepassen wanneer die binnen 5 jaar geld gaan opleveren. Het benutten van dat potentieel levert banen voor bijvoorbeeld installatiebedrijven en verlaagt de energierekening van bedrijven.

Duurzame energie in de regio: nu, in 2020 en 2040

Wanneer de verschillende Utrechtse duurzame energiebronnen worden opgeteld en gedeeld door het Utrechtse energieverbruik[2], dan resulteert een aandeel duurzame energie van 2,4%[3]. Tellen we de hierboven genoemde doelen en potentiële ontwikkelingen op, dan kan het aandeel in 2020 groeien naar 7%. De doelstelling van de regio is 10% in 2020 en 100% in 2040.

Achter de getallen schuilen mooie projecten

Achter de genoemde getallen zitten mooie inspirerende projecten en banen in de provincie Utrecht. Recente voorbeelden zijn:

  • de plaatsing van 5000 zonnepanelen op 640 woningen van woningcorporatie Mitros in Utrecht;
  • de opening van het ‘centrum voor duurzaam renoveren’ in Amersfoort waar huiseigenaren een volledig beeld en aanbod van energiezuinige woningrenovatie krijgen;
  • de opening van een snellaadstation voor elektrische auto’s langs de A2 bij Breukelen. Het eerste snel-laadstation in Nederland aan een snelweg.

Regionale €nergie Agenda biedt kansen

Eind vorig jaar sloten het bedrijfsleven, de overheid en de natuur en milieu organisaties het Nationale Energieakkoord. Het akkoord heeft enorme potentie voor banencreatie en het zijn de regio’s die de sleutel in handen hebben voor een succesvolle uitvoering. De voorbeelden voor Utrecht laten zien dat er een begin gemaakt wordt met de omslag. De cijfers en voorbeelden maken duidelijk dat een grote versnelling mogelijk is. Als het ergens kan, dan kan het in de regio Utrecht met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Lees hier het rapport van NMU – Nulmeting EnergieTransitie
[1] O.b.v. steekproef van 67% van alle corporatie-woningen

[2] Monitoringsgegeven van: CBS, RVO Nederland, The New Motion, Stedin en Netbeheer Nederland.

[3] met als belangrijkste de bio-ethanol die ongemerkt in autobrandstoffen wordt bijgemengd