Milieufederaties reageren op wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

17 juli 2014

Milieufederaties reageren op wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

Mede namens de Milieufederaties uit Limburg, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland heeft de Brabantse milieufederatie gereageerd op het wetsvoorstel wijziging Wet dieren. Deze wet betreft de regulering van de aantallen productierechten in relatie tot de volksgezondheid.

Ook een aantal lokale groepen in Brabant heeft met concrete voorbeelden op dit wetsvoorstel gereageerd. De milieufederaties en de Brabantse achterban kunnen zich in grote lijnen vinden in het doel van de wetswijzing. Namelijk het bieden van de bevoegdheid aan de besturen van provincies en gemeenten om (uit voorzorg) te kunnen sturen op dieraantallen van alle veehouderijen, in de aan te wijzen veedichte gebieden. Het is in ieder geval een erkenning van de ernst van de problematiek van de vee-industrie in bepaalde delen van Nederland.

Naast het instrumentarium dat de wet biedt om te voorkomen dat de problemen nog verder uit de hand lopen, namelijk het aanwijzen van veedichte gebieden met daaraan gekoppeld een verbod om meer dieren te houden, hebben wij de staatssecretaris een aantal aanvullende suggesties gedaan.

Wij missen een normstelling voor de invulling van wat zeker als overbelast veedicht gebied moet worden beschouwd. Dit is  nodig is om in te kunnen grijpen wanneer provincie en gemeentes blijven weigeren om medewerking te verlenen bij het aanwijzen van overbelaste gebieden. Zo’n normstelling biedt ook de burger duidelijkheid over wanneer er sprake is van een overbelast veedicht gebied. Tevens wordt op een dergelijke manier iets van een voorzorgsbeginsel opgenomen.   Wanneer op basis van objectieve gegevens blijkt dat de veedichtheid boven de norm uitkomt, dan moet een gemeente of provincie motiveren waarom er geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheden zoals bedoeld in de wet. Vervolgens zou, indien nodig, een hogere overheid moeten kunnen ingrijpen. Het opnemen van een aanwijzingsbevoegdheid voor de Minister lijkt ons geen overbodigheid.

Hoewel de wet mogelijkheden biedt om de problemen in de overbelaste gebieden aan te pakken, betwijfelen wij of met het onderhavige wetsvoorstel de problemen die samenhangen met de  veehouderij duurzaam kunnen worden opgelost.  Daarvoor schiet het instrumentarium te kort en biedt  de wet  te weinig handvatten.  Voor een duurzame  oplossing voor de veehouderij moeten we naar een grondgebonden kringlooplandbouw. Daarvoor is het nodig dat een bedrijf, voor het verbouwen van het voer voor de op het bedrijf aanwezige dieren én voor de afzet van de mest, over voldoende grond beschikt. De norm van de 2 GVE (grootvee-eenheid) per hectare komt daarbij nadrukkelijk in beeld. De boer moet de productie weer in balans met de omgeving brengen, met aandacht voor alle aspecten die betrekking hebben op de veehouderij, zoals natuur, landschap, geur, transport, geluid en licht.

origineel bericht: http://www.brabantsemilieufederatie.nl/node/4086