Mestverwerking om de hoek? Meld het de GNMF!

3 september 2014

Mestverwerking om de hoek? Meld het de GNMF!

De Gelderse Natuur en Milieufederatie roept inwoners van Gelderland op om nieuwe initiatieven voor mestinstallaties te melden. De GNMF verwacht een uitbreiding van de veestapel, wanneer op 1 januari a.s. de melkquota worden afgeschaft. Maar de mest van al deze dieren zal moeten worden verwerkt in grote installaties, die in Noord-Brabant al tot grote onrust leiden.

In 2015 worden de melkquota afgeschaft. De melkveehouderijsector is zich hierop al aan het warmlopen. Overal worden nieuwe en grotere stallen gebouwd of zijn al gebouwd. De voorspelling is dat de komende jaren de melkproductie met zo’n 20% zal toenemen. Voor een deel doordat koeien nog meer melk gaan produceren, maar vooral door uitbreiding van de veestapel.

Maar meer koeien betekent ook meer mest en we hebben al een overschot aan mest van ook varkens en kippen. Dit overschot zou eigenlijk moeten worden geëxporteerd naar het buitenland, maar de LTO geeft zelf toe dat een flink deel illegaal wordt uitgereden. Vooral in Noord-Brabant is dat een groot probleem, waardoor de kwaliteit van het drinkwater wordt bedreigd. Met de groei van de melkveestapel zal dit overschot alleen maar toenemen, wat ook de afzet van varkens- en kippenmest moeilijker maakt. Deze steeds groter wordende mestberg moet dus uiteindelijk de grens over. Bijvoorbeeld naar wijnboeren in Frankrijk, maar vanwege de hoge transportkosten is dit niet rendabel. Daarom wil men de mest eerst bewerken door er biogas van te maken en vervolgens de natte en de droge fractie te scheiden. De droge fractie wordt vervolgens geëxporteerd. Alleen met SDE-subsidie (vanwege de productie van ‘groen’ gas) van de overheid is dit overigens rendabel.

Om de mest te bewerken zijn mestverwerkingsinstallaties nodig. Dit kunnen kleine monovergisters zijn voor op het bedrijf, maar vooral ook grote installaties waar de mest wordt vermengd met maïs (voedsel!), groenafval en zelfs vleesafval om de biogasproductie te optimaliseren (bij gelijke hoeveelheden levert mest maar 10% van de biogas). Deze vergistings- en scheidingsinstallaties veroorzaken in het algemeen veel overlast door stank en vrachtverkeer. Zeker op industrieterreinen en in de buurt van bebouwing kan de overlast groot zijn. In Noord-Brabant zijn al hele dorpen in rep en roer vanwege de komst van zo’n mestvergister/mestverwerker

De GNMF is erg benieuwd waar er plannen zijn voor grote mestvergistings- en verwerkingsinstallaties in Gelderland zoals nu al in Varsseveld. Wie dergelijke initiatieven in de omgeving verwacht, kan het per mail melden bij de GNMF Helpdesk: helpdesk@gnmf.nl.