Maatschappelijke organisaties verder als Groninger Gasberaad

31 augustus 2015

Maatschappelijke organisaties verder als Groninger Gasberaad

De maatschappelijke organisaties aan de Dialoogtafel willen de Tafel verder uitbouwen. Het vervolg van de Tafel moet, nog sterker dan de Dialoogtafel zelf, inbreng vanuit de samenleving garanderen. Aan het oorspronkelijk gedachtengoed van de Tafel (herstel van vertrouwen door gelijkwaardige deelname, mede eigenaarschap en samenwerking) is meer dan ooit grote behoefte!

In juni werden de resultaten bekend van de evaluatie van de Dialoogtafel. De onderzoekers schetsen twee scenario’s voor de toekomst van de Tafel. Het eerste is dat van een klassiek adviesorgaan. Het tweede is dat van de maatschappelijke dialoog. De maatschappelijke organisaties kiezen vol overtuiging voor het tweede scenario: het voortzetten van de maatschappelijke dialoog zoals die was bedoeld.

Met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en zijn overheidsdienst verandert de situatie in het gaswinningsgebied zodanig dat die vraagt om een sterke en verbeterde vertegenwoordiging van bewoners en de verschillende belangen in de regio. De maatschappelijke organisaties willen de basis voor overleg die met de Dialoogtafel is gelegd verder uitbreiden. De rol van klassiek adviesorgaan zou juist een beperking betekenen op de invloed van de Groninger samenleving.

Veel mensen en maatschappelijke – en belangenorganisaties komen in aanraking met de negatieve gevolgen van gaswinning. Ieder voor zich kan daar weinig tegen doen. Nu de overheden in de nieuwe situatie hun eigen overleg hebben met de NCG en hebben aangeven de Tafel te verlaten, zetten de maatschappelijke organisaties in op de bundeling van krachten in een nieuw platform: het Groninger Gasberaad. In de overtuiging: samen staan we sterk!

De deelnemers van de Tafel gaan met de heer Alders in gesprek over hun plan voor het Groninger Gasberaad. Het gaat om Groninger Dorpen, Samenwerking Mijnschade (SMS), de Natuur en Milieufederatie Groningen, cultureel erfgoed, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), LTO Noord, en woningbouwcorporaties in het aardbevingsgebied.

Het Groninger Gasberaad wil nadrukkelijk niet alleen over beleidskaders en meerjarenplannen praten, maar ook over de praktijk van alle dag. In hun voorstel aan de NCG hebben de maatschappelijke organisaties een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het vervolg op de Dialoogtafel.

Het Groninger Gasberaad:

  • Neemt actief deel aan het proces voor behoud en herstel van Groningen
  • Wordt breed samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (niet per se de partijen die nu aan Tafel zitten), (individuele)bewoners en deskundigen.
  • Overlegt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter frequent met de NCG en CVW/NAM (zolang NAM nog een directe bemoeienis heeft met uitvoering of beleid)
  • Draagt bij aan het oplossen van individuele problemen van bewoners. Onder meer door zich in te spannen voor de oprichting van een onafhankelijk en niet commercieel steunpunt.

Meer informatie
Lees hier de visie van de maatschappelijke organisaties voor het Groninger Gasberaad.