Landelijke bijeenkomst samenspel groene bewonersinitiatieven, overheden en instituties

30 mei 2015

Landelijke bijeenkomst samenspel groene bewonersinitiatieven, overheden en instituties

Drukwerk

Op woensdag 24 juni organiseren Alterra en Natuur en Milieu Overijssel een landelijke bijeenkomst in Zwolle over kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene bewonersinitiatieven, overheden en instituties. Tijdens deze bijeenkomst komen inspirerende Overijsselse praktijkverhalen aan bod. De bijeenkomst is voor ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties en bewonersinitiatieven. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Bekijk hier het programma.

De bijeenkomst start met een facultatieve excursie in de ochtend. Met een bus vertrekken de deelnemers vanuit Zwolle naar de twee bewonersinitiatieven De Ommermars en Het Varssenerveld in Ommen. Het officiële programma begint om 13.00 uur in De Kantine in Zwolle. Keynote-speakers zijn Ineke van Zanten (GreenWish) en Martijn van der Steen (NSOB). Ineke van Zanten vertelt over wat bewonersinitiatieven in de praktijk tegenkomen en nodig hebben in het samenspel met instituties. Martijn van der Steen gaat vervolgens in op de veranderende en meervoudige sturingsstijlen van instituties bij het samenspel met bewonersinitiatieven. Vervolgens gaan de deelnemers in twee workshoprondes zelf aan de slag met kansen en dilemma’s  aan de hand van inspirerende Overijsselse praktijkvoorbeelden.

Inspirerende Overijsselse praktijkvoorbeelden
Deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops:

1. De Ommermars
Hoe organiseer je een breed gedragen initiatief en draagt dat bij aan natuur? Welke verbindende rol kan een intermediaire organisatie hier spelen?
De Ommermars is een pril bewonersinitiatief tussen de Vecht en de stad Ommen. Er ligt hier de kans om de natuurwaarden te vergroten en tegelijkertijd de Ommense bevolking een plek te geven om te genieten van dit gebied aan de Vecht. Het is opgestart door de plaatselijke natuur- en milieugroep De Vechtstreek, maar in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel wordt dit initiatief nu via de plaatselijke scholen en een grote bewonersbijeenkomst verbreed naar de hele bevolking. Wat zouden bewoners willen in dit gebied en is dat te combineren met natuurdoelen, of moet je daarin loslaten? In de workshop praten we bovendien over de rol van overheden en intermediaire organisaties bij het samenspel met groene burgerinitiatieven.

Organisatoren: Natuur en Milieu Overijssel, Natuur en Milieu de Vechtstreek, provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en gemeente Ommen.

2. Het Kampereiland
Kentering in het samenspel tussen bewoners en de overheid.
Het Kampereiland is een melkveehouderijgebied met een buurtschap van circa 500 inwoners, een kerk en een basisschool. De inwoners pachtten hun boerderij en grond jarenlang van de gemeente Kampen. In oktober 2009 is het eigendom van het eiland naar Kampereiland Vastgoed NV overgedragen (De Stadserven) met de gemeente als enig aandeelhouder. In 2010 richtten enkele bewoners de vereniging Streekbelangen op met als eerste actie een plan van aanpak om het Kampereiland te verfraaien. Met gelden beschikbaar gesteld door het Nationaal Landschap IJsseldelta is door de vereniging Streekbelangen een proces gestart dat heeft geleid tot een samenwerkingsrelatie tussen bewoners en De Stadserven. In de workshop gaan we in gesprek over de rollen van overheden, bewoners en intermediaire organisaties die bijdragen aan een goede samenwerkingsrelatie tussen overheid en burgers.

Organisatoren: Alterra, Het Oversticht, vereniging Streekbelangen en De Stadserven.

3. De Overijsselse sturingsfilosofie
De Participatiecode en Groene Loper als voorbeelden van hoe een provincie haar rol kan opvatten bij het samenspel met groene bewonersinitiatieven.
Met het programma Overijssels Bestuur 20xx koerst de provincie Overijssel af op een nieuwe sturingsfilosofie die ruimte biedt aan samenspel met burgerinitiatieven. Ook de onlangs door PS aangenomen Participatiecode en het nieuwe Hoofdlijnenakkoord bieden veel mogelijkheden. In deze workshop gaan we in op hoe de provincie Overijssel haar rol opvat bij bewonersinitiatieven in het algemeen en waarom de provincie werkt aan een organisatiebrede nieuwe sturingsfilosofie. Verder komt de Groene Loper als voorbeeld in het groene domein aan bod. Waarom heeft de provincie Overijssel hier een indirecte rol via intermediaire organisaties gekozen, en welke keuzemogelijkheden zijn er nog meer? In deze workshop gaan we aan de hand van de Overijsselse aanpak met elkaar in gesprek over hoe het samenspel tussen een provincie, groene burgerinitiatieven en andere (intermediaire) organisaties elders in Nederland vorm krijgt (of zou kunnen krijgen), en welke overeenkomsten, verschillen, kansen en dilemma’s deelnemers daarbij zien.

Organisatoren: Alterra, provincie Overijssel en Landschap Overijssel

4. Vloeivelden De Krim & De Kleigaten
Voorbeelden van hoe de samenwerking tussen een terreinbeherende organisatie en een groen bewonersinitiatief succesvol vorm kan krijgen.
Vrienden van de Vloeivelden beheren delen van natuurgebied De Krim vlakbij Hardenberg dat in eigendom is van Staatsbosbeheer. Ook initieerden zij een uitkijktoren en vleermuizenbunker en ontwikkelden een innovatieve educatieve wandelroute. Bewoners bij De Kleigaten in Windesheim zijn door Staatsbosbeheer benaderd om beheer en onderhoud over te nemen. Ze besteden ook aandacht aan educatie en cultuur om kinderen en volwassenen in aanraking te laten komen met alles wat de Kleigaten te bieden hebben. In deze workshop gaan we in gesprek over hoe een terreinbeherende organisatie en een groen burgerinitiatief goed kunnen samenwerken. En is betrokkenheid vanuit de buurt bij natuur makkelijker te realiseren door bewoners dan door terreinbeheerders? Of draait het juist om de professionaliteit die terreinbeheerders hebben?

Organisatoren: Alterra, Natuur en Milieu Overijssel, Vrienden van de Vloeivelden, Stichting De Kleigaten en Staatsbosbeheer.

Praktische informatie
Datum: woensdag 24 juni
Tijd: 13.00 – 16.30 uur (facultatieve excursie 10.00 – 13.00 uur inclusief lunch)
Locatie: De Kantine, Hanzeplein 11-27, Zwolle (vlakbij het station)
Aanmelden: voor 17 juni bij Alterra via irini.salverda@wur.nl
Programma: zie bijlage

Uitnodiging_bijeenkomst_samenspel_burgerinitiatieven en instituties_def