Kieskompas helpt bij stemmen in waterschapsverkiezingen

26 februari 2015

Kieskompas helpt bij stemmen in waterschapsverkiezingen

Op 18 maart kun je stemmen voor de waterschappen. Belangrijk voor de natuur en voor een mooie leefomgeving! Om je te helpen bij je keuze is er het Kieskompas voor de waterschapsverkiezingen: www.kieskompas.nl.

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterveiligheid, waterkwaliteit en natuur. In ons waterrijke land is een groot deel van de natuur afhankelijk van voldoende schoon water. In steden kunnen waterschappen bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en recreatiemogelijkheden bij het water. Over al die onderwerpen maken waterschappen keuzes.kieskompas_kleur

Pleidooi voor waterkwaliteit, natuur, leefomgeving en duurzaamheid

Samen met de Utrechtse natuurorganisaties heeft de Natuur en Milieufederatie Utrecht de waterschapspartijen opgeroepen om waterkwaliteit, natuur, een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid centraal te stellen in hun verkiezingsprogramma’s.

Twaalf punten

Een samenvatting van onze twaalf punten vind je hieronder:

 1. Draag bij aan groenblauwe verbindingen door de stad ten behoeve van een aantrekkelijk leefklimaat.
 2. Ondersteun gemeenten bij het ontwikkelen van recreatiemogelijkheden bij water in de stad.
 3. Creëer bewustwording bij bewoners over de gevaren van pesticiden, medicijnresten en plastic afval voor de waterkwaliteit.
 4. Werk samen met agrariërs en andere grondeigenaren om de hoeveelheid fosfaat, stikstof en bestrijdingsmiddelen in de kleine watergangen te verminderen.
 5. Werk aan natuurlijk waterbeheer en streef naar geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten.
 6. Draag bij aan onderzoeksprojecten in het veenweidegebied die een bijdrage leveren aan het voorkomen van bodemdaling of zelfs kunnen zorgen voor de aangroei van veen.
 7. Combineer maatregelen voor waterveiligheid met de realisatie van natuur.
 8. Geef natuur een rol bij waterveiligheid door multifunctionele natuurgebieden te realiseren waar water vastgehouden kan worden in perioden van overmatige regenval.
 9. Draag bij aan een aantrekkelijk landschap door dijken ecologisch te beheren en bij de herinrichting van dijken zoveel mogelijk rekening te houden met natuur en cultuurhistorie.
 10. Zorg voor goede recreatieve voorzieningen langs watergangen.
 11. Investeer in een energie neutrale organisatie.
 12. Zet in op het winnen van nieuwe grondstoffen uit afvalwater en gebruik reststromen uit afvalwater voor de productie van elektriciteit of warmte.

Handig om bij de hand te hebben bij het invullen van het Kieskompas!