Juridische stappen tegen thermencomplex Berendonck

7 mei 2014

Juridische stappen tegen thermencomplex Berendonck

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan Thermen Berendonck. Ook is een beroep ingediend bij de rechtbank in Arnhem tegen de ontheffing Flora- en faunawet. De strijd tegen de aantasting van het recreatiegebied voor een mega-thermencomplex gaat daarmee een nieuwe  fase in.

Het beroep tegen het bestemmingsplan is mede ingediend namens het IVN Rijk van Nijmegen en 32 bewoners, die eerder een zienswijze hadden ingediend. De GNMF en partners vinden dat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ze verzoeken de Raad van State het bestemmingsplan te vernietigen. De belangrijkste beroepsgronden zijn:

  • het onderzoek volgens de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, verplicht volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), is zwaar onder de maat. Er is níet aangetoond dat er regionaal behoefte is aan een nieuw thermencomplex, ook is niet aangetoond dat deze behoefte niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen;
  • er heeft geen goede belangenafweging plaatsgevonden. Beide hoofddoel­stel­lingen van het recreatiegebied dreigen aangetast te worden: laagdrempelige toegankelijkheid en ontlasting van de Vennen;
  • in het ‘postzegel’-bestemmingsplan Thermen Berendonck is ten onrechte nagelaten het thermencomplex te beoordelen als onderdeel van het eindplaatje, wanneer t.z.t. ook andere onderdelen uit de Ontwikkelingsvisie recreatiegebied Berendonck worden gerealiseerd. Ook zijn de impact van het nieuwe parkeer­terrein (700 auto’s) en van de 1,5 kilometer lange toegangsweg dusdanig dat ze niet buiten de bestemminsgplanwijziging hadden mogen worden gehouden.

Beschermde soort

Natuuronderzoek ten behoeve van de Ontwikkelingsvisie recreatiegebied Berendonck heeft laten zien dat het thermencomplex en de toegangsweg negatieve gevolgen hebben voor de dassenpopulatie. Hiervoor zijn oplossingen voorgesteld, op basis waarvan inmiddels een ontheffing Flora- en faunawet is verkregen. Nadat een bezwaar van de GNMF was afgewezen, is op 28 april een beroep ingediend bij de rechtbank in Arnhem. Stichting Das&Boom heeft een rapport overlegd, waaruit blijkt dat de ‘mitigerende en compenserende maatregelen’ ontoereikend zijn en de functionaliteit van het dassen­leefgebied sterk aangetast, zo niet tot nul gereduceerd wordt. Om die reden zou de ontheffing moeten worden vernietigd.