GNMF wil actieplan voor weidevogels in Gelderland

8 juli 2015

GNMF wil actieplan voor weidevogels in Gelderland

grutto

Er moet een Actieplan Weidevogels komen, waarmee de weidevogelstand in Gelderland drastisch wordt verbeterd. De GNMF heeft dit voorgesteld aan de provincie Gelderland, omdat er nu te weinig geschikte leefgebieden zijn waar weidevogels met succes kunnen broeden. Het Actieplan moet leiden tot meer leefgebieden, die ook weidevogel-vriendelijk worden ingericht.

De GNMF reageert hiermee op het voorstel van de provincie om ’s nacht vossen te bejagen, om zo weidevogels te beschermen. Volgens de GNMF wentelt de provincie de problemen eenzijdig op de vos af, terwijl iedereen het erover eens is dat de intensieve landbouw de hoofdoorzaak is van de belabberde situatie van weidevogels. Dit komt door intensief maaibeheer en grondgebruik, verlaagde grondwater-standen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
|
Het Actieplan Weidevogels moet vooral meer hectares leefgebied voor weidevogels opleveren. Ook moeten deze gebieden zó worden ingericht, dat weidevogels minder snel slachtoffer zullen worden van roofdieren. Zo heeft Vereniging Landschap en Milieu Hattem succes met het plaatsen van schrikdraad tegen vossen, en met het knotten van wilgen waardoor rovende kraaien beter zichtbaar zijn. Het Actieplan zou opgesteld en uitgevoerd moeten worden in samenwerking met alle betrokkenen, zoals agrariërs en agrarische natuurverenigingen, vogelbescherming en weidevogelgroepen, terrein­beherende organisaties en jagers

Bij de behandeling van de nieuwe Natuurwet in de Tweede Kamer werd afgelopen week een motie aangenomen. Hierin worden provincies opgeroepen om op korte termijn met voorstellen te komen die gericht zijn op instandhouding en herstel van de weidevogel­populaties.