Geen ruimte voor gigastal in Vlagtwedde

8 september 2015

Geen ruimte voor gigastal in Vlagtwedde

Terwijl boeren in Brussel protesteren tegen de lage melkprijzen hebben Gedeputeerde Staten van Groningen besloten toch mee te werken aan de bouw van een nieuwe stal voor bijna 2.000 koeien in Vlagtwedde. De Natuur en Milieufederatie Groningen roept Provinciale Staten op niet mee te werken aan de benodigde aanpassing van de Omgevingsverordening.

Buijs Landbouw B.V. uit Rosmalen (Noord-Brabant) wil een nieuwe boerderij bouwen op een bouwperceel van 10 ha (ca. 20 voetbalvelden), met een jaarlijkse melkproductie van 10 miljoen liter en 40.000 m3 mest. De melkkoeien komen nooit buiten. Dit is in onze ogen geen agrarisch bedrijf, maar een melkfabriek. Een dergelijke gigastal past niet in het Groningse open landschap.

Van begin af aan heeft Buijs Landbouw B.V. geweten dat deze stal zeer omstreden is. Ook is direct duidelijk geweest dat voor realisering van deze stal de medewerking van Provinciale Staten (PS) noodzakelijk is. PS hebben zich altijd zeer kritisch uitgelaten en nooit de verwachting gewekt mee te zullen werken aan de stal. We roepen PS op de rug recht te houden.

Beperking schaalvergroting
Om paal en perk te stellen aan de ongewenste schaalvergroting van agrarische bedrijven hebben PS van Groningen op 20 maart 2013 besloten de Provinciale Omgevingsverordening aan te passen: een agrarisch bouwperceel – de grond waarop de gebouwen van een agrarisch bedrijf staan – mag sindsdien maximaal 2 ha groot zijn. Bij uitzondering kan een groter bouwperceel worden toegestaan tot maximaal 4 ha, mits het bedrijf allerlei duurzame maatregelen neemt en daarmee voldoet aan het Groninger Verdienmodel. Bouwpercelen van meer dan 4 ha worden niet meer toegestaan.

Gedeputeerde Staten (GS) stelden dat een uitzondering moest worden gemaakt voor een lijstje met bedrijven die al met de Provincie in onderhandeling waren over uitbreiding. Buijs was één van die bedrijven. Provinciale Staten stemden daarmee in, maar niet van harte. Onlangs droegen PS de Provincie op om te onderzoeken of zij, gezien de onderhandelingen met Buijs, juridisch verplicht is aan deze gigastal mee te werken. Het rapport van Rotshuizen Geense advocaten was helder: op grond van de huidige Provinciale Omgevingsverordening mág de Provincie niet aan deze stal meewerken.

Daarop dreigde Buijs Landbouw B.V. met juridische procedures en kondigde aan een grote schadevergoeding te eisen. Maar op grond van de Provinciale Omgevingsverordening mag de Provincie geen ontheffing geven voor deze stal. GS hebben nu besloten aan PS voor te stellen de Omgevingsverordening zo aan te passen dat voor Buijs een uitzondering kan worden gemaakt. De Natuur en Milieufederatie is van mening dat PS hier geen medewerking aan moet verlenen.