Gedragscode wind is goed nabuurschap

12 september 2014

Gedragscode wind is goed nabuurschap

Op 12 september 2014 verscheen onderstaand opinieartikel van directeur Siegbert van der Velde van de Natuur en Milieufederatie Groningen in het Dagblad van het Noorden:

In de komende vijf tot tien jaar gaan we in Nederland zo ’n duizend nieuwe windmolens op land bouwen. De windmolens zijn broodnodig om de omslag naar schone energie in ons land écht te kunnen maken. Toch is niet iedereen even blij met al die windmolens. Om zich een goede buur te tonen, hebben de windbranche en natuur- en milieuorganisaties een ‘gedragscode wind op land’ ondertekend. De gedragscode regelt dat buurtbewoners profiteren van de wind en meedelen in de winst.

Nederland loopt in Europa achteraan in de ontwikkeling van schone energie. Dat heeft als voordeel dat we kunnen leren van de ervaringen in het buitenland. Zo weten we inmiddels dat, naarmate mensen vroegtijdig en meer betrokken zijn bij windmolens, zij hierover positiever zijn en vaker hun nut en noodzaak inzien.

Profiteren
Delen in de winst is een van de mogelijkheden om mensen in de omgeving van een molen te laten profiteren van de lusten, waardoor mogelijke lasten als minder negatief worden gevoeld. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld via aandelen deelnemen in ‘hun’ molen of ze maken afspraken over een korting op hun groene stroomrekening. Daarnaast is in de gedragscode geregeld dat omwonenden ook een stem moeten krijgen bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windmolenparken op land. Van het bepalen van de beste locatie in het aangewezen gebied tot duidelijke afspraken over hoe de exploitanten omgaan met maatregelen om hinder als geluid te beperken, bijvoorbeeld door het tijdelijk stilzetten van de molens. De verwachting is dat alleen projectontwikkelaars die de gedragscode hebben ondertekend nog vergunningen krijgen voor windmolenparken op land.

Leefomgevingsfonds
De gedragscode staat los van de wettelijke financiële compensatie voor omwonenden. Compensatie in de vorm van de WOZ-waardebepaling en planschade blijft uiteraard bestaan. Wél biedt de gedragscode de mogelijkheid jaarlijks een bijdrage per windmolen te storten in een potje voor verbetering van de leefomgeving. Zo helpen windmolens om het omringende gebied mooier en leefbaarder te maken. In de code wordt een indicatie per MWh gegeven. Bij een windpark van 100 MW gaat het om minimaal 150.000 euro per jaar. Het fonds voor de leefomgeving is een financiële tegemoetkoming voor mensen in de buurt, bedoeld om draagvlak te verstevigen. Het draait allemaal om goed nabuurschap.

Verbetering
Het beeld dat Nederland straks helemaal vol staat met windmolens, klopt niet. Om te voldoen aan het minimum van 6.000 MW windenergie op land, is ongeveer 4 procent van ons landoppervlak nodig. Ons land heeft voldoende ruimte om dit te verwezenlijken, maar het is wel belangrijk om goed te kijken waar we de molens neerzetten. In deze gedragscode verplichten ontwikkelaars zich om daarover in gesprek te gaan met belanghebbenden. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de huidige situatie die hen tot niets verplicht.

Is met deze gedragscode dan alle weerstand de kop ingedrukt? Vast niet, maar de afspraken in de gedragscode houden in elk geval meer rekening met omwonenden dan tot nu toe vaak het geval was. Wind op land is een belangrijke pijler onder het Energieakkoord waarin definitief een stap wordt gezet in de richting van een toekomst met schone energie in Nederland. En dat is, ongeacht hoe de wind waait, winst voor ons allemaal.

Meer informatie
Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land