Fryslân foar de Wyn van start

20 januari 2014

Fryslân foar de Wyn van start

Met de politieke en financiële steun van de Provincie Fryslân beginnen op 1 februari aanstaande drie samenwerkende organisaties – Stichting Hou Friesland Mooi (SHFM), Friese Milieu Federatie (FMF) en Platform Duurzaam Friesland (PDF) – aan een uniek proces: “Fryslân foar de Wyn”. Doel van dit proces is om in korte tijd met een integraal voorstel te komen voor de uitbouw van windenergie in Fryslân. Inzet is dat de uitbouw van windenergie in onze provincie tevens inhoudt dat de bevolking er financieel voordeel van heeft, dat natuur en milieu zoveel mogelijk worden ontzien en dat (Friese) windondernemers een eerlijke kans krijgen op zakelijk succes.

FMF, PDF en SHFM zijn organisaties die zich vanuit andere belangen en invalshoeken bezig houden met windenergie. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben samen een aanpak ontwikkeld voor de toekomst van windenergie in Fryslân. Een unieke aanpak in Nederland. De Friese Milieu Federatie zet zich in voor een mooi en duurzaam Fryslân. Het Platform Duurzaam Fryslân vertegenwoordigt de samenwerkende exploitanten van windturbines. De Stichting Hou Friesland Mooi (voorheen: Comité Hou Friesland Mooi) is de groep die opkomt voor het landschap en de belangen van omwonenden. Samen zijn ze erin geslaagd om een proces op te starten dat moet leiden tot 530,5 MW windenergievermogen in Fryslân in 2020.

De aanpak is gericht op het realiseren van meer windenergie op land dan het nu geïnstalleerde vermogen, en dat met minder turbines dan er nu verspreid in Fryslân te zien zijn. De windturbines zullen in niet al te grote clusters geplaatst worden op geschikte locaties. Het gaat hierbij dus niet alleen om opschaling, maar tegelijk om opschoning en waar mogelijk versterking van het landschap. De organisaties vinden het van cruciaal belang dat de realisering ‘van onderop’ gebeurt, dus in nauw overleg met de bewoners, organisaties en ondernemers in de streek. Niet van locatie naar draagvlak, maar van draagvlak naar locatie. Verder moeten de mensen die in de buurt van de turbines wonen en werken niet alleen geconfronteerd worden met de lasten van een windturbine in de nabije omgeving, maar ook met de lusten ervan. Met andere woorden: zij moeten gecompenseerd worden voor schade als waardevermindering van hun huizen en ze moeten mee kunnen profiteren van de opbrengst van de turbines. In een korte en scherp afgebakende periode wordt een inventarisatie gemaakt van alle plannen op het gebied van windenergie in Fryslân. Vervolgens wordt er open en transparant over die plannen van gedachten gewisseld met inbreng vanuit de bevolking, maatschappelijke organisaties en overheid. Tenslotte komt een onafhankelijke commissie op basis van al die input met een advies hoe de Provincie Fryslân het beste kan voldoen aan de afspraak die de Provincie met het Rijk heeft gemaakt. Die afspraak houdt in dat er door de Provincie in 2020 530,5 MW windenergievermogen gerealiseerd is in Fryslân. Een regiegroep, die bestaat uit leden van de drie organisaties, geeft leiding aan het proces.

Het is de oprechte overtuiging van CHFM, FMF en PDF dat de aanpak die zij voorstellen niet alleen veel sneller tot resultaat zal leiden, maar ook voor alle partijen een beter resultaat zal opleveren. Het betrekken van de stakeholders in een open en eerlijk proces is de beste manier om draagvlak te verwerven en draagvlak is een essentiële voorwaarde om vooruit te komen. Als het lukt heeft Fryslân ook landelijk iets bijzonders gepresteerd.  Fryslân legt immers niet alleen ruimtelijke reserveringen vast, maar heeft voor die reserveringen ook nog eens projecten met draagvlak bij de Friese bevolking, bij Friese natuur- en milieuorganisaties en bij Friese windondernemers.