Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

29 november 2016

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten ‘verbeterdoelstelling’. Dat heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten. De samenwerkende partijen in het gebied zijn blij met de verbeterdoelstelling. Deze Europese status maakt het makkelijker om de flora en fauna in het gebied te beschermen en te verbeteren. Eerder dit jaar kwamen het Rijk en de regio al gezamenlijk met het Programma Eems-Dollard 2050 waarin verbetermaatregelen staan voor het gebied. De eerste acties worden dan ook de komende jaren al uitgevoerd.

Uniek natuurgebied
De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Het is de enige plaats in het Nederlandse waddengebied waar een rivier nog vrij in zee uitstroomt. Dit ‘estuarium’ verdient het om beschermd te worden. Dit heeft de staatssecretaris, na lange tijd van voorbereiding, nu wettelijk vastgelegd met zijn aanwijzing van het gebied als ‘Natura 2000-gebied’ (als onderdeel van het gebied Waddenzee). Dit houdt in dat er vastgelegd is welke vogels, planten, dieren en hun leefgebieden er beschermd worden en waar dat moet gebeuren.

Verbetering van Nederlandse natuur in Europees kader
Het Rijk stelde aanvankelijk voor een zogenaamde ‘behoudsdoelstelling’ aan het gebied toe te kennen: “behouden wat er is”. Maar de ambitie van de regio lag een stap hoger en bedrijfsleven, overheid en natuurorganisaties vroegen samen om een ‘verbeterdoelstelling’. Een verbeterdoelstelling houdt in dat je de kwaliteit van de aanwezige natuur wilt verbeteren. Het is voor het eerst in Nederland dat op voorstel van de regio een hoger ambitieniveau wordt afgesproken dan het Rijk aanvankelijk wilde toekennen.

Samen de schouders eronder zetten
Aan het besluit van de staatssecretaris ging een heel proces vooraf. Bedrijven in en rond de Eemshaven, natuurorganisaties en overheden werken al een tijd binnen het platform Ecologie en Economie in Balans samen aan verbetering van natuur en economie rond de Eems-Dollard. De provincie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Stichting Wad, Groningen Seaports, de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Economische Zaken en Rijkswaterstaat staan samen achter het doel om de natuur in de Eems-Dollard te beschermen en verbeteren. Ze legden hun ambitie gezamenlijk bij de Staatssecretaris neer.

Prachtige natuur beschermen en verbeteren
Door samen de schouders eronder te zetten, krijgt de natuur van de Eems-Dollard een impuls. Doel is het herstellen van het estuarium dat kansen biedt aan een optimaal bodemleven en een aantrekkelijke trekroute voor vissen vormt. En waar ook weer plaats is voor zeegrasvelden en natuurlijke mosselbanken. De volgende stap in het proces is het opstellen van een beheerplan waarin staat op welke manier deze doelen behaald kunnen worden.

Eerste verbeteracties
In het Programma Eems-Dollard 2050 werken de partijen feitelijk al samen aan verbetering van de natuur. In dit programma is voor een bedrag van rond de zeventig miljoen euro aan projecten afgesproken waar ook de natuur baat bij heeft. Tegelijkertijd heeft het gebied behoefte aan een economische impuls. In het Programma Eems-Dollard 2050 staan daarom maatregelen die zorgen voor verbetering van zowel natuur als economie. Er is onlangs gestart met de uitvoering van de eerste verbeteracties.