Dit is de impact van de Natuur en Milieufederaties in 2020

15 april 2021

Dit is de impact van de Natuur en Milieufederaties in 2020

Het afgelopen jaar hebben de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) 1078 maatschappelijke initiatieven ondersteund, 169 bedrijven helpen verduurzamen en zijn ze bij 694 beleidsontwikkelingstrajecten betrokken. Het zijn slechts een paar resultaten van wat we in 2020 hebben bereikt. Dit blijkt uit cijfers van de Impactmeting 2020.

Wat doen de NMF’s precies en wat voor impact heeft dat? Jaarlijks wordt er een meting gehouden om dat in kaart te brengen. Bij de meting wordt gekeken naar het bereik, het versterken van het maatschappelijk middenveld, het verduurzamen van bedrijven en het verduurzamen van de overheid. Op deze manier willen wij met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

De speerpunten

In iedere provincie is een Natuur en Milieufederatie actief. De twaalf NMF’s werken op hun eigen manier aan een natuurrijke en klimaatbestendige provincie. Om dat te realiseren hebben we drie speerpunten: tegengaan van klimaatverandering, het stimuleren van een circulaire economie en herstel van biodiversiteit.

Door te werken aan een natuurinclusieve en een maatschappij-inclusieve energietransitie gaan de NMF’s klimaatverandering zoveel mogelijk tegen. We willen onze klimaatdoelen (tenminste 55% C02-reductie in 2030 ten opzichte van 1990) halen, maar dat doen we niet alleen. We zijn betrokken in alle Regionale Energiestrategieën. Ook ondersteunen we duurzame initiatieven van burgers en bedrijven, creëren we draagvlak en stimuleren we overheden en bedrijven om te werken aan energieneutraliteit.

Daarnaast werken we aan een circulaire economie in Nederland door partijen aan elkaar te koppelen en zo (productie)ketens te sluiten. Met ons platform Servicepunt Circulair helpen we ondernemers en inwoners om stappen te zetten naar een circulaire economie.

Steeds meer boeren willen vergroenen. We zetten samen met deze boeren en overheden in op een natuurinclusieve landbouw. Zo kan de biodiversiteit hersteld worden.

Tevreden stakeholders

Voor de impactmeting wordt jaarlijks ook een enquête gehouden onder de stakeholders. Hoe ervaren zij hun samenwerking met ons? We noemen een paar voorbeelden. Zo’n 82% van de ondervraagde stakeholders geeft aan dat zij door de activiteiten van onze federaties op het gebied van klimaatverandering meer samenwerkingspartners hebben gekregen. Voor de rol van (mede-)uitvoerder van een project geven stakeholders die met ons hebben samengewerkt aan een circulaire economie een 8,5. Voor de rol als belangenbehartiger van natuur en milieu geven ze de federaties een 8,1 en voor de rol als adviseur een 8.