‘De vervuiler betaalt’ kern nieuwe energieakkoord

29 mei 2013

‘De vervuiler betaalt’ kern nieuwe energieakkoord

‘De vervuiler betaald’ moet het principe zijn van het nieuwe energieakkoord. Dit blijkt uit een peiling van De Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu onder hun achterban. De enquête is door bijna 47.000 mensen ingevuld. De natuur- en milieuorganisaties raadpleegden hun achterban over hun inzet voor de onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad (SER) over een nationaal energieakkoord. De resultaten maken duidelijk dat onze achterban onze voorstellen voor het beprijzen van CO2-uitstoot (vervuiler betaalt), investering in zonne- en windenergie en energiebesparing steunt.

Vervuiler betaald

De achterban is het volledig eens met de stelling dat ‘de vervuiler betaalt’ het algemene uitgangspunt moet zijn voor het energieakkoord. Dit principe prikkelt consumenten en bedrijven om duurzame keuzes te maken. Dit kan volgens een ruime meerderheid zeker worden toegepast als het gaat om vervuilende brandstoffen. 91% is het er mee eens dat hoe vervuilender de brandstof is, hoe hoger de prijs moet zijn. Wel is het dan belangrijk dat er goede alternatieven voorhanden zijn.

Lokale energieopwekking stimuleren

Het belastingvrij opwekken van zonne-energie voor eigen gebruik heeft een zeer brede steun blijkt uit de resultaten. Nederland kent vele lokale initiatieven voor decentrale energieopwekking. Deze lokale energie-initiatieven spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De Natuur en Milieufederaties hebben in iedere provincie een Servicepunt opgericht om initiatieven voor lokale energieopwekking te ondersteunen en te pleiten voor betere randvoorwaarden. We blijven ons hier hard voor maken.

Energiebesparing verplichten

Iets meer dan de helft van de achterban vindt dat de overheid energiebesparing moet gaan verplichten wanneer het niet lukt die op basis van vrijwilligheid te realiseren. Zij zijn het ermee eens dat energiebesparing niet te vrijblijvend moet zijn en het huidige beleid hierin dwingender mag zijn.

Onderhandeling

De Natuur- en Milieufederaties zorgen ervoor dat de stem van de bijna 47.000 deelnemers aan de enquête wordt gehoord in de SER-onderhandelingen. Het streven is om nog voor de zomer een akkoord te sluiten.