2017 een jaar van grote veranderingen

15 december 2016

2017 een jaar van grote veranderingen

Jos van de Pol

Het nieuwe jaar wordt een jaar van verandering op klimaatgebied. Kijken we op wereldschaal dan zien we de enorme urgentie van de uitvoering van het Klimaatakkoord en tegelijkertijd de komst van president Trump, die als klimaatscepticus te boek staat.

In ons land wil minister Kamp niet zo snel aan de CO2 uitstoot werken als een deel van de Kamer wil en moeten we onze hoop op de verkiezingen in maart vestigen en op een versnelling van milieumaatregelen door een nieuw kabinet.

De Provincie stelde dit jaar beleidsagenda’s op voor o.a. de ontwikkeling van de circulaire economie en de energietransitie. Maar ook in Noord-Holland is het de vraag of er in 2017 flinke stappen worden gezet. Niet voor niets organiseerden de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid een symposium over klimaatverandering. Op 2 december werd in de Statenzaal van het Provinciehuis aangedrongen op een versnelling in het nemen van maatregelen.

Wij als Natuur en Milieufederatie zijn al 47 jaar met dit onderwerp aan het werk. En we zullen dat werk in 2017 voortzetten. Helaas kunnen we dat voorlopig minder intensief doen dan nodig is. Door gebrek aan geld moeten we noodgedwongen reorganiseren. En dat betekent dat we afscheid nemen van Rolf van Arendonk, Juriaan Jansen, Josien Geerdink en ondergetekende. Dat gaat met pijn in het hart, maar het besluit is onvermijdelijk.

Gelukkig blijven Erna Krommendijk, Lex de Savornin Lohman en Wim Combrink het werk voortzetten. Samen met een nieuwe directeur en een nieuw bestuur zullen zij de Natuur en Milieufederatie opnieuw positioneren in onze provincie!

Rest mij om u fijne feestdagen, een gezond jaar en een blijvend leefbare provincie toe te wensen, waarin de balans wordt gevonden tussen wonen, werken en leven.

Dank voor de samenwerking en uw inzet,
Jos van de Pol