Hulpmiddelen bij de energietransitie

Hulpmiddelen bij de energietransitie

De energietransitie is een proces waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Sommige trajecten zijn complex en nieuw waardoor nog niet altijd de juiste kennis en ervaring aanwezig is. Om overheden en energiecoöperaties op weg te helpen, hebben de Natuur en Milieufederaties gezamenlijk diverse hulpmiddelen ontwikkeld. In het overzicht hieronder zijn alle hulpmiddelen te downloaden.

 

Overzicht van de hulpmiddelen:

Naar een duurzame wijk: routekaart voor bewoners

Naar een duurzame wijk: routekaart voor bewoners

Voor wie: Bewoners

Wat: De komende jaren hebben we een flinke opgave om onze wijken en woningen aardgasvrij en duurzamer te maken. Als bewonersinitiatief kan je flink wat invloed hebben op de manier waarop dat gebeurt. Zeker door dit samen met de bewoners én de gemeente te doen. Deze routekaart helpt je op weg.

Download de routekaart

Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

Voor wie: Beleidsmakers, bestuurders en politici.

Wat: Het klimaatprobleem vraagt dringend om oplossingen en maatregelen. Extra zonnevelden en windmolens maken daar onderdeel van uit. Tegelijk is er ook een biodiversiteitscrisis. Hoe zorgen we ervoor dat het landschap en de energietransitie hand in hand gaan? Je vindt de antwoorden in onze toolbox.

Download de toolbox of bekijk hem online

Natuur en landschap in de RES

Natuur en landschap in de RES

Voor wie: RES-coördinatoren, ambtenaren, betrokken bestuurders, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties

Wat: Deze handreiking bevat handvatten voor een goede omgang met natuur en landschap bij de uitwerking en uitvoering van RES 1.0. Het is daarmee een aanvulling op bestaande handreikingen die zich meer richten op het niveau van individuele wind- en zonprojecten en op de meer algemene richtlijnen in het Klimaatakkoord en de NOVI.

Download de handreiking

Jongerenparticipatie in de energietransitie

Jongerenparticipatie in de energietransitie

Voor wie: Gemeenten en RES-regio’s

Wat: De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Toch denkt en doet ‘de jongere’ nog niet erg actief mee in de reguliere participatieprocessen van gemeenten en regio’s. Dat moet anders. Hoe betrek je jongeren bij de energietransitie?

Download de flyer

Factsheets Wind Op Land

Factsheets Wind Op Land

Voor wie: Omwonenden, natuurorganisaties en gemeenten.

Wat: Het plaatsen van windmolens leidt tot veel discussie in de samenleving. Daarom is het extra belangrijk om alle feiten goed op een rij te hebben.

Bekijk de Factsheets Wind Op Land

De Constructieve Zonneladder

De Constructieve Zonneladder

Voor wie: Gemeenten

Wat: Met De Constructieve Zonneladder kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf helder en realistisch beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie.

Download De Constructieve Zonneladder

Checklist natuurbelangen bij zonneparken

Checklist natuurbelangen bij zonneparken

Voor wie: Gemeenten en energiecoöperaties

Wat: Deze checklist biedt hulp bij het bepalen van welke natuuraspecten extra of juist minder aandacht behoeven en helpt betrokken partijen in goed overleg afspraken maken over de wijze van vooronderzoek en eventuele realisatie.

Lees meer over deze checklist

Download de checklist

Checklist natuurbelangen bij Wind op land

Checklist natuurbelangen bij Wind op land

Voor wie: Gemeenten, natuurorganisaties, ontwikkelaars

Wat: Wil je weten welke maatregelen te nemen zijn om de effecten op natuur zo klein mogelijk te laten zijn? Deze checklist geeft een duidelijk overzicht met wat er wettelijk al voorgeschreven wordt en wat er bovenwettelijk voor afspraken gemaakt kunnen worden. Dit geldt zowel voor locatiekeuze als voor inrichting van een gebied.

Download direct deze checklist

Bewonersinitiatief in de warmtetransitie

Bewonersinitiatief in de warmtetransitie

Voor wie: Gemeenten

Wat: Er ontstaan steeds meer initiatieven van bewoners die zelf een actieve rol willen spelen als hun buurt overstapt op duurzame warmte. Ondertussen hebben gemeenten de regierol in de warmtetransitie en moeten in 2021 hun Transitievisie Warmte vaststellen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? In het rapport ‘Bewonersinitiatief in de warmtetransitie: De Participatiecoalitie deelt 20 lessen uit de praktijk’ worden succesfactoren en knelpunten beschreven.

Download het rapport

Samen verder met windenergie op land

Samen verder met windenergie op land

Voor wie: Gemeenten en energiecoöperaties

Wat: In dit rapport presenteren we de resultaten van een onderzoek naar vier windprojecten. Het geeft een overzicht van de geleerde lessen en aanbevelingen die voortkomen uit de resultaten.

Download hier het rapport

 Samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren

Samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren

Voor wie: Energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren

Wat: Wat doe je als je agrarische grondeigenaar bent en je wordt benaderd door een initiatiefnemer? En wat doe je als vertegenwoordiger van een lokale energiecoöperatie als je op zoek bent naar mogelijke locaties? Dit memorandum geeft enkele suggesties voor een goede samenwerking.

Download hier het memorandum

Transitievisie Warmte in de praktijk

Transitievisie Warmte in de praktijk

Voor wie: Gemeenten

Wat: In 2021 dienen alle gemeenten een Transitievisie Warmte geschreven te hebben. Met dit document willen we gemeenten inspireren met praktische en concrete voorbeelden.

Download de publicatie

Duurzame energie voor iedereen

Duurzame energie voor iedereen

Voor wie: Gemeenten

Wat: Brochure met praktijkvoorbeelden van mogelijkheden die ingezet of ontwikkeld kunnen worden voor het betrekken van bewoners met een kleine beurs bij zonne- en/of windprojecten.

Download de brochure

Wind- en zonneparken realiseren met inwoners

Wind- en zonneparken realiseren met inwoners

Voor wie: Gemeenten

Wat: Handreiking voor gemeenten met informatie en tips over hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken. De brochure gaat in op zowel procesparticipatie als de financiële participatie om te komen tot minimaal 50% lokaal eigendom.

Lees hier meer over de handreiking

Download de handreiking

Aanbevelingen voor het schrijven van een goede warmtevisie

Aanbevelingen voor het schrijven van een goede warmtevisie

Voor wie: Gemeenten

Wat: In 2021 dienen alle gemeenten een Transitievisie Warmte geschreven te hebben. Deze tool belicht de sterke kanten van eerder geschreven warmtevisies zodat die ingezet kunnen worden bij de zelf te schrijven warmtevisie.

Lees meer over de aanbevelingen

Download de aanbevelingen