Coördinator/ontwikkelaar Natuurinclusieve landbouw en beleidsmedewerker Mest- en stikstofbeleid bij NMF

Programma Landbouw, voedsel en biodiversiteit, Natuur en Milieufederaties

Coördinator / ontwikkelaar Natuurinclusieve landbouw (16 uur p/wk)

Beleidsmedewerker Mest- en stikstofbeleid (ca. 4 uur p/wk)

Achtergrond

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) zijn een landelijk samenwerkingsverband van 12 zelfstandige provinciale natuur en milieufederaties. Iedere federatie zet zich in voor een mooie en duurzame provincie. We werken aan gezamenlijke projecten om onze impact te vergroten. Een van de thema’s waar we gezamenlijk aan werken is het cluster landbouw, voedsel en biodiversiteit.

We onderscheiden in onze strategie voor landbouw, voedsel en biodiversiteit twee hoofdsporen, namelijk een beleidsspoor en een ontwikkelspoor. Beide zijn gericht op dezelfde ambitie en doelen maar kennen een eigen aanpak.
Naast deze twee hoofdsporen zijn de NMF’s in enkele projecten actief: Valuta voor Veen, Good Food Club/voedselstrategie, Klimaattafel Landbouw en Plan Boom. Deze projecten functioneren zelfstandig; het is de bedoeling om vanuit het Programma Landbouw, voedsel en biodiversiteit wel aansluiting tot stand te brengen gericht op een efficiënte en effectieve output van de NMF’s.

Met onze inzet voor landbouw, voedsel en biodiversiteit willen we effectieve invloed uitoefenen op beleid, én willen we projecten voor duurzame landbouw en voedsel uitvoeren. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving (bodem, water, lucht), herstellen we biodiversiteit en realiseren we een natuurrijk  landschap.

Doelen programma

De strategie is op hoofdlijnen bepaald en behoeft uitwerking voor meer specifieke doelen. Ook moet er een Theory of Change (ToC) worden uitgewerkt, respectievelijk een actualisatie gemaakt worden van de bestaande ToC.

In onze twee hoofdsporen Natuurinclusieve landbouw en Mest- en stikstofbeleid willen we:

 • concrete veranderingen in gang zetten op gebiedsniveau die bijdragen aan onze ambitie;
 • zorgen voor beleid dat deze transitie van de landbouw stimuleert.

 Vacatures

Ten behoeve van de gezamenlijke strategie in dit werkveld zijn er 2 vacatures opengesteld:

 • Coördinator/ontwikkelaar voor natuurinclusieve landbouw en voor de organisatie van het programma
 • Beleidsmedewerker Mest- en stikstofbeleid.

Organisatie en samenstelling team

Alle federaties nemen actief deel aan het programma. Zij stellen tenminste capaciteit beschikbaar voor de landelijke samenwerking én voeren zelf in de provincie activiteiten uit die passen binnen de programmadoelen.

De coördinator en de beleidsmedewerker verzorgen de organisatie en inhoudelijke voorbereiding binnen het programma; ieder voor het betreffende hoofdspoor. Hiervoor worden aparte werkgroepen opgezet. De coördinator ziet toe op de samenhang, profilering en consistentie van onze inzet.

De coördinator stemt voor strategische zaken af met de directeuren-landbouwgroep (3 directeuren). Deze directeuren werken ‘hands-on’ mee in de strategie voor bestuurlijke en strategische inzet.

De coördinator Natuurinclusieve landbouw legt verantwoording af aan Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland. De beleidsmedewerker Mest- en stikstofbeleid legt verantwoording af aan Femke Dingemans, directeur Brabantse Milieufederatie.

Procedure

De vacatures worden gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar interne kandidaten.

Reacties kunnen t/m 26 mei gestuurd worden naar sollicitatie@natuurenmilieugelderland.nl o.v.v.’ Sollicitatie NMF’s + naam vacature’. De selectie zal worden gedaan door Femke Dingemans en Petra Souwerbren. Gesprekken zullen plaatsvinden op 2 juni, waarschijnlijk in Arnhem.

 1. Coördinator / ontwikkelaar Natuurinclusieve landbouw (16 uur p/wk)

Wil je ondernemen en ontwikkelen? Houd je ervan het beste te halen uit samenwerking met collega’s en partners? Kun je binnen globale kaders resultaatgericht te werk gaan? Geloof je in een duurzame landbouw die natuurinclusief produceert?

Dan zoeken we jou!

We zijn op zoek naar een enthousiaste coördinator landbouw, voedsel en biodiversiteit die ons gaat helpen om de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw te versnellen.

Wij richten ons voor natuurinclusieve landbouw op gebiedsinitiatieven, projecten, coalities en succesfactoren, waardoor vormen van natuurinclusieve landbouw breed toegepast worden in de landbouw. Provinciale projecten richten zich op concrete verandering en impact, laten zien dat het kan en versnellen. De samenwerking landelijk richt zich op het ondersteunen en versterken van provinciale projectontwikkeling en het ontwikkelen van landelijke projecten en coalities ter verbetering van succesfactoren.

Taken

 • Uitwerken van de strategie in een concreet programmaplan
 • Opzetten van een inspirerende, verdiepende en effectieve samenwerking binnen de NMF’s
 • Positioneren van de NMF’s voor het ontwikkelspoor Natuurinclusieve landbouw in het landelijke speelveld
 • Ondersteunen van de individuele NMF’s om in de provincie een actieve rol op de thema’s te nemen
 • Relatiebeheer naar partners en aanboren nieuwe netwerken
 • Inhoudelijk en strategisch overleg met stakeholders
 • Initiëren van projectontwikkeling
 • Acquisitie t.b.v. projecten en bijdragen aan cofinanciering voor het programma

 Profiel

 • Je bent een stevige persoonlijkheid die kan omgaan met onzekerheid, die overzicht kan creëren en collega’s kan motiveren.
 • Je bent zowel inspirerend als resultaatgericht.
 • Je bent een maatschappelijk ondernemer.
 • Je bent een actieve communicator, gericht op zowel het interne als het externe netwerk.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met strategische processen en overziet de positie van NMF’s in het krachtenveld.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met natuurinclusieve landbouw. Je bent inhoudelijk bekend met het werkveld en met belangrijke stakeholders daarbinnen. Je beschikt over (generieke) deskundigheid voor inhoudelijke en strategische inbreng in samenwerking rond succesfactoren.
 • Je bent ervaren in project- en planmatig werken en bij voorkeur ook in programma management.
 • Je bent handig in acquisitie voor projecten die onderdeel gaan uitmaken van het programma.

Omvang en duur van de aanstelling

Het strategisch plan Landbouw, voedsel en biodiversiteit is door het Algemeen bestuur vastgesteld voor een periode van 2 jaar. Besluitvorming over financiering na 2020 vindt plaats op basis van een tussenevaluatie in december 2020.

De vacature wordt voor de periode t/m december 2020 opengesteld, met de intentie om te verlengen voor 2021.

Omvang van de functie is 16 u/w in 2020, het betreft een functie in loondienst. De omvang voor verlenging is afhankelijk van de evaluatie, van intern budget en van cofinanciering. We hebben de ambitie om onze inzet te kunnen vergroten.

De werklocatie wordt in overleg bepaald; wel zal voor de uitoefening van de functie periodiek reizen naar Utrecht of de standplaats van een van de 12 federaties nodig zijn.

2. Beleidsmedewerker Mest- en stikstofbeleid (ca. 4 uur p/wk)

Vind je het leuk om regionaal onderzoek te doen naar en te adviseren over goed beleid voor de mest- en stikstofproblematiek? Houd je ervan het beste te halen uit samenwerking met collega’s en partners? Kun je goed zelfstandig en beleidsmatig werken? Geloof je in een duurzame aanpak van de mest- en stikstofproblematiek in Nederland, op weg naar een landbouw die natuurinclusief produceert?

Dan zoeken we jou!

We zijn op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker Mest- en stikstofbeleid die ons gaat helpen om binnen alle provincies zo goed mogelijk beleid te realiseren op deze thema’s.

Wij richten ons als NMF’s op beleidsbeïnvloeding van landelijke en provinciale stakeholders. Dit doen wij voor milieuvraagstukken in de landbouw (mest, mineralen) die (door)werking hebben op provinciaal niveau. Voor het thema stikstof ligt de focus op de gebiedsgerichte aanpak, op basis van landelijk vast te stellen wet- en regelgeving en aanvullende provinciale spelregels.

Taken

 • Bijhouden van relevante ontwikkelingen rondom mest- en stikstof in de landelijke en regionale media
 • Vervullen van een vraagbaakfunctie voor de thema’s mest en stikstof binnen de NMF’s
 • Kennisdelen met de portefeuillehouder en collega’s binnen de NMF’s (bijv. via kennissessies, periodieke nieuwsbrieven, expertsessies met betrokken ambtenaren)
 • Actief signalen ophalen vanuit alle NMF’s en deze vertalen in een beleidsstrategie
 • Leveren van input voor gezamenlijke reacties/opinies vanuit de NMF’s
 • Deelnemen aan landelijk en ambtelijke overleggen met stakeholders voor inbreng van provinciale belangen rondom mest en stikstof
 • Adviseren over provinciale inbreng bij de gebiedsgerichte aanpak van stikstofproblematiek
 • Terugkoppelen van de uitkomsten uit de landelijke lobby naar alle federaties

Profiel

 • Je bent een stevige persoonlijkheid die kan omgaan met politieke beleidsprocessen, overzicht kan creëren en stressbestendig is.
 • Je vindt het leuk om samen te werken met collega’s en om mensen rondom een thema te verbinden.
 • Je bent een kartrekker; iemand die actief helpt om een koers te bepalen.
 • Je bent een actieve communicator, gericht op zowel het interne als het externe netwerk.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met strategische processen en overziet de positie van NMF’s in het krachtenveld.
 • Je beschikt over gedegen kennis van de thema’s mest en stikstof voor zowel inhoudelijke en strategische inbreng.
 • Je onderbouwt jouw mening met gedegen argumenten, maar staat open voor argumenten van anderen.

Omvang en duur van de aanstelling

Het strategisch plan Landbouw, voedsel en biodiversiteit is door het Algemeen bestuur vastgesteld voor een periode van 2 jaar. Besluitvorming over financiering na 2020 vindt plaats op basis van een tussenevaluatie in december 2020.

De vacature wordt voor de periode juni t/m december 2020 opengesteld, met de intentie om te verlengen voor 2021. De omvang van de functie is 100 uur in 2020. De omvang voor verlenging is afhankelijk van de evaluatie, beschikbaar intern budget en cofinanciering en van externe ontwikkelingen.

De werklocatie wordt in overleg bepaald; wel zal voor de uitoefening van de functie periodiek reizen naar Utrecht of de standplaats van een van de 12 federaties nodig zijn.

Download de vacatures