Duurzame energie

Duurzame energie

Wij zetten ons in voor meer duurzame energie. Daarbij houden we altijd het belang van de natuur in de gaten. En we maken ons sterk voor minimaal 50% eigendom van bewoners. Door deze aanpak ontstaan energieprojecten die goed ingepast zijn in het landschap en waar alle partijen (overheden, energiebedrijven, natuurorganisaties én omwonenden) achter staan. Zo kunnen we ook op de lange termijn genieten van mooie duurzame provincies.

Betrekken van bewoners

Omwonenden moeten kunnen profiteren van duurzame energie die in hun wijk of buurt opgewekt wordt. Daarnaast zijn zij de experts van hun eigen wijk of buurt. Bewoners zeggenschap geven in een energieproject leidt tot een betere inpassing in de omgeving en meer draagvlak. Door hen mee te laten denken over de locatie, de voorwaarden en het ontwerp, ontstaan goede projecten met een grote kans van slagen. Het is dus belangrijk ze als serieuze partner te betrekken in het gehele proces. Dit bereik je door hen mede-eigenaar te maken. Wij zetten ons in voor minimaal 50% eigendom van bewoners in energieprojecten. En we stimuleren energie-initiatieven van onderop. Dus plannen die geïnitieerd worden door bewoners of energiecoöperaties zelf.

De kracht van lokaal

De Natuur en Milieufederaties hebben een kantoor in alle Nederlandse provincies. Wij kennen het lokale netwerk en hebben een grote achterban. Wij geloven in de kracht van de lokale energie-initiatieven. Daarom ondersteunen wij lokale duurzame energiecoöperaties en lokale projecten voor energiebesparing. Bij het ontwikkelen van energieprojecten proberen wij ons lokale netwerk verbinden met partijen zoals de overheid en energiebedrijven.

Oog voor natuur

De natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf opkomen. Daarom moet bij de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windparken altijd rekening gehouden worden met het natuurbelang. Dat begint bij het zoeken van geschikte locaties. Vervolgens moet ook bij de planvorming opgelet worden dat natuur geen schade ondervindt. Beter nog is het combineren van energieprojecten met de ontwikkeling van (nieuwe) natuur en biodiversiteit. Door lokale natuur- en milieugroepen te betrekken bij de plannen, kan een zonne- of windpark een waardevolle inpassing worden in de omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is ons project Energietuinen.

Lees verder over natuurinclusieve energiestransitie

Foto header: Grunneger Power – Zonnepark Vierverlaten

Wil je een energieproject starten? Of moet jij in je gemeente aan de slag met de energietransitie?