Wetsontwerp Omgevingswet vergroot mogelijkheden voor burgerparticipatie

2 juli 2014

Wetsontwerp Omgevingswet vergroot mogelijkheden voor burgerparticipatie

Het wetsontwerp voor de nieuwe Omgevingswet is bij de Tweede Kamer ingediend.

Deze omgevingswet gaat (bijna) alle specifieke milieu-, natuur- en R.O.-wetten vervangen door een wettelijk systeem. De kamer gaat het wetsontwerp dit najaar behandelen. Daarna volgen er ook nog een reeks uitvoeringswetten en Algemene Maatregelen van bestuur over belangrijke deelonderwerpen. Gelukkig worden ook die nog aan de Tweede kamer voorgelegd. De milieuorganisaties hadden hierop aangedrongen evenals de Raad van State. Inwerkingtreding van de wet is pas gepland in 2018, maar op onderdelen is het al mogelijk om te experimenteren met de nieuwe wet.

Mogelijkheden burgerparticipatie bij projectbesluiten in omgevingswet verruimd

Mede op aandringen van de milieuorganisaties zijn de mogelijkheden voor – vroegtijdige – burgerparticipatie verruimd. Zo kunnen bij omvangrijkere “projectbesluiten”, zoals wegen, infrastructuur, waterwerken e.d., burgers, in een vroege fase, een eigen alternatief indienen. Het bevoegd gezag beslist dan, geadviseerd door een groep onafhankelijke deskundigen, of zulke alternatieven in de “verkenningsfase” (waarin nut, noodzaak en alternatieven verkend worden)  meegenomen worden. Zo ja, dan wordt daarvoor een m.e.r. gemaakt en kan het alternatief dus volwaardig meelopen in de besluitvorming. Deze mogelijkheid is nu ook geopend voor kleinere projecten op gemeentelijke schaal. Verder moet er in principe tijdens de verkenningsfase de “Code Maatschappelijke Participatie worden” gevolgd. Wij houden u op de hoogte.

De inzet van de milieufederaties is dat er met deze vormen van burgerparticipatie ook al voor 2018 geëxperimenteerd kan worden. Hierover wordt met het Ministerie van I&M overlegd.