Voorbereidingen Provinciale Statenverkiezingen in volle gang

24 februari 2015

Voorbereidingen Provinciale Statenverkiezingen in volle gang

Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Om mooie en duurzame provincies mogelijk te maken, hebben de Natuur en Milieufederaties de provinciale politiek hard nodig. Want alleen door samen te werken kunnen we mooie ontwikkelingen mogelijk maken en onwenselijke ontwikkelingen tegenhouden. De Natuur en Milieufederaties zien graag provincies die op het brede terrein van natuur, milieu, water, energie, landbouw en mobiliteit een duidelijke visie hebben en daar samen met hun partners naar handelen. Alleen dan kan het ideaal van mooie en duurzame provincies succesvol worden gerealiseerd. Hieronder een greep uit de diverse activiteiten.

Brabant

Brabantse Milieufederatie
De Brabantse Milieufederatie biedt het manifest aan.

De Brabantse Milieufederatie heeft een aantal speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen geformuleerd die zij onder de aandacht brengen van de politiek en het publiek. Daarnaast heeft de BMF met een aantal organisaties die actief zijn in het Brabantse buitengebied een manifest opgesteld. Er is ook een verkiezingsdebat over het manifest geweest.

Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht is samen met de provincie een aantal verkiezingsdebatten aan het voorbereiden.

Limburg

Natuur en Milieufederatie Limburg op haar beurt is bezig met het opstellen van een verkiezingsmanifest en het organiseren van een verkiezingsdebat met provinciale lijsttrekkers. Doel van het verkiezingsmanifest is input leveren voor het nieuwe Coalitieakkoord. Het manifest focust op knelpunten in de uitvoering van beleid op een aantal relevante thema’s (natuur, landschap, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie, water, energie en burgerparticipatie) en doet een aantal aanbevelingen om deze knelpunten aan te pakken. Het manifest wordt ondertekend door een brede coalitie van 18 organisaties, bestaande uit vertegenwoordigers van de natuur- en milieusector, landbouwsector, recreatiesector en particuliere landgoedeigenaren. De Natuur en Milieufederatie Limburg voert hierbij de coördinatie. Op 6 maart a.s. wordt het manifest gepresenteerd aan de pers. Het verkiezingsdebat met provinciale lijsttrekkers, waarbij het verkiezingsmanifest als uitgangspunt dient voor de discussie, vindt plaats op 12 maart a.s.

Friesland

De Friese Milieufederatie heeft zijn lijsttrekkersdebat al op 15 januari jl. georganiseerd. Verder brengt de FMF samen met andere groene organisaties in de week voor de verkiezingen spotjes op de Friese televisie. In die spotjes komen uitdagende groene stellingen aan de orde. De kijkers van de Friese televisie worden uitgedaagd om te reageren op die stellingen via de sociale media. De uitkomsten maakt de FMF bekend. Ook de lijsttrekkers worden over deze uitkomsten geïnformeerd.

Drenthe

Samen met Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, IVN, Natuurmonumenten en Drents Landschap heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe de campagne ‘Groen Drenthe Werkt’ opgezet. Deze campagne heeft op 6 februari een ludieke kick-off gehad met een inbrei-actie.

Tot 18 maart vraagt de Drentse federatie met bijzondere acties aandacht om de nieuwe bestuurders te inspireren tot een groen collegeprogramma. Er is een speciale website voor opgezet (www.groendrenthewerkt.nl) en Facebook en Twitter (#groendrenthewerkt) worden ingezet. Ook was de Natuur en Milieufederatie Drenthe actief tijdens de door IVN georganiseerde ‘Duurzame Dates’ in het provinciehuis waar onder andere Wilma Mansveld aanwezig was.

Zuid-HollandHeader_Natuurmanifest-1000x269

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft op 17 februari jl. de website Groene Kieskompas gelanceerd. Ook biedt de federatie op 11 maart het natuurmanifest aan, aan de Zuid-Hollandse lijsttrekkers. Zie www.natuurmanifest.nl.

Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel gaat de programma’s vergelijken op groen en duurzaamheid en vervolgens categoriseren van donkergroen naar heel licht groen, bijvoorbeeld in vier categorieën. Verder maakt de federatie een filmpje met de groene belofte van de diverse belangrijkste partijen. De NMO laat zich verder graag uitnodigen om deel te nemen aan verkiezingsdebatten. Na afloop van de verkiezingen kan de nieuwe GS een felicitatiebrief tegemoet zien van Overijssel kleurt groen.

Flevoland

Natuur en Milieufederatie Flevoland publiceert met zes groene organisaties in Flevoland een artikel in de lokale krant Flevopost met een oproep om te stemmen met je groene hart en er is een radiospotje in de maak bij de lokale omroep.

Noord-Holland

Milieufederatie Noord-Holland kijkt uit naar een verkiezingsdebat.

Gelderland

In Gelderland is het eerste verkiezingsdebat al geweest maar er staan er nog twee voor de deur.

Groningen

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft samen met andere Groningse natuur- en milieuorganisaties het groene actieplan gelanceerd. In het plan wordt onder andere gepleit voor provinciale regie op de inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking en het stimuleren van natuurlijk beheer van bermen en waterkanten voor versterking van de biodiversiteit. De politieke partijen worden opgeroepen de actiepunten in hun verkiezingsprogramma over te nemen.

Zeeland

De Zeeuwse Milieufederatie is bezig een groen manifest op te stellen samen met IVN en Natuurmonumenten.