Vacature directeur-bestuurder Natuur en Milieufederatie Groningen

11 december 2017

Vacature directeur-bestuurder Natuur en Milieufederatie Groningen

Namens de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) komt Heeredwinger Advies graag in contact met kandidaten voor de positie van

Directeur-Bestuurder (M/V)
een maatschappelijk ondernemer en netwerker met een groen hart
en de drive om samen met een professioneel team te werken aan
een mooie en duurzame provincie Groningen

 

Een mooi en duurzaam Groningen. Dat is waar de NMG voor staat. De organisatie vindt haar
oorsprong in de belangenbehartiging. De NMG vertegenwoordigt een groot aantal natuur-,
landschap- en terrein beherende en milieuorganisaties. De aangesloten partijen ontvangen
ondersteuning op onder meer het terrein van de ruimtelijke ordening en geven op hun beurt
de NMG inzicht in de belangrijke trends en ontwikkelingen. Daar is het de afgelopen jaren
niet bij gebleven. De NMG spant zich in op de terreinen klimaat en energie. Uitgangspunt is
een volledig duurzame energievoorziening. In dat kader zijn energiebesparing en initiatieven
van lokale en regionale energiecoöperaties van cruciaal belang. De NMG is ook
gesprekspartner voor partijen als de NOM, VNO/NCW, Samenwerkende Bedrijven Eemsmond
en Groningen Seaports op het terrein van duurzame bedrijvigheid, onder meer in de
Eemsdelta regio. En natuurlijk neemt de NMG ook positie in bij grote thema’s als
voedseltransitie, circulaire economie en de aardbevingen in de provincie. Voor een goed
overzicht van de totale portefeuille van de NMG verwijzen wij naar het meerjarenbeleidsplan
2016-2019 en het daarvan afgeleide werkplan 2017. Beide zijn te vinden op de website.

De organisatie
In de ontwikkeling van de NMG zijn meerdere trends zichtbaar. Het aantal nieuwe thema’s
waarop de organisatie moet en wil aansluiten blijft sterk groeien. Deze veranderingen leiden
ook tot nieuwe vormen van samenwerking en organiseren. Die groei trekt een forse wissel
op de inzet van het team van 10 medewerkers. Zij zien zich dagelijks geplaatst voor
vraagstukken van focus, financiering en prioritering. In hun werk nemen projecten en
beleidsvorming een steeds belangrijker plaats in. De organisatie werkt met een begroting
van circa 9 ton. De provinciale bijdrage vormt samen met een bijdrage van de Postcode
loterij de helft van de begroting. De andere helft komt uit geacquireerde projecten. Alle tien
bevlogen medewerkers staan klaar om te sparren over de toekomstige ontwikkelingen van
de organisatie en de duurzame trends in Groningen. Zij zijn uitstekend in staat om
voortgang en successen te boeken op een groeiend aantal dossiers. De directeur-bestuurder
rapporteert aan een nieuw samengestelde Raad van Toezicht die wordt bijgestaan door een
Raad van Advies voortkomende uit de aangesloten organisaties.

De opgaven
De directeur-bestuurder is de primus inter pares van het team en het inspirerende boegbeeld
van de organisatie. Hij/zij leidt de NMG, maar heeft ook een of meerdere inhoudelijke
dossiers onder zijn/haar hoede. De directeur-bestuurder stimuleert kennisontwikkeling en
professionaliteit van de teamleden en positioneert het team in de voor de NMG relevante
gremia. Hij/zij vervult, vanuit inhoudelijke gedrevenheid, ook zelf een prominente rol in de
netwerken als belangenbehartiger, lobbyist en beleidsbepaler. Hij/zij heeft in het bijzonder
aandacht voor de acquisitie. De directeur-bestuurder is constant op zoek naar nieuwe
financieringsbronnen en creëert strategische samenwerking met partners. Nieuwe
initiatieven, die steeds vaker bottom-up ontstaan, vragen om
innovatie van werkprocessen.

Die continuïteitsdruk leidt tot ondernemerschap en bewustzijn bij eenieder dat de schaarse
middelen zo efficiënt mogelijk verdeeld moeten worden. De uitdaging is om een goede
balans te vinden tussen aandacht voor de inhoud en aandacht voor de bedrijfsvoering.
De directeur-bestuurder zorgt voor de totstandkoming van een nieuw meerjarenbeleidsplan.
Dat is bij uitstek de gelegenheid om met de organisatie opnieuw te reflecteren op inhoud, de
focus daarbinnen en de noodzakelijke randvoorwaarden. Die randvoorwaarden hebben
betrekking op de organisatie van de bedrijfsvoering, de structurele financiering van de NMG
en de faciliteiten die medewerkers geboden worden (onder meer
deskundigheidsbevordering). De directeur-bestuurder werkt, met erkenning van ieders rol,
effectief samen met de Raad van Toezicht en de Raad van Advies.

De kwalificaties
U bent een (maatschappelijk) ondernemer met een academisch werk- en denkniveau met
kennis van en ervaring met de inhoudelijke domeinen waarop de NMG actief is. U bent goed
op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen deze domeinen.
U bent een echte doorzetter en intrinsiek gemotiveerd samen om met de medewerkers van
de NMG uitvoering te geven aan de gemeenschappelijk opgestelde, inhoudelijke agenda. U
bent in staat om complexiteit te ontwarren en focus aan te brengen. U woont in het noorden
van Nederland (of keert daarnaar terug) en kent de voor de NMG relevante stakeholders.
U begeeft zich met souplesse, overtuigingskracht en rolbewust in hun netwerken. U bent
aantoonbaar succesvol in acquisitie. U werkt graag samen in een team van hoogopgeleide
professionals met een sterke visie en werkt met hen aan de financiële continuïteit en de
bedrijfsvoering van de NMG. Die onderwerpen hebben geen geheimen voor u, evenals het
managen van een kantoor.
Uw leiderschapsstijl kenmerkt zich door een sterke focus op inhoud, teamontwikkeling en het
boeken van resultaten.
U bent gemotiveerd om de NMG verder te ontwikkelen en te helpen bij het innemen van
positie in de netwerken.

De procedure
Heeredwinger Advies is belast met de werving en voorselectie van kandidaten voor deze
positie. Uw reactie is welkom bij Jacques Heldoorn: j.heldoorn@heeredwinger.nl. U kunt hem
met vragen ook bellen op 0625024328. De sluitingsdatum is vrijdag 5 januari 2018.

Op maandag 22 januari zal Jacques Heldoorn de kandidatuur voorleggen aan de Raad van
Toezicht. De selectie- en adviesgesprekken zijn voorzien op dinsdag 23 januari vanaf 16.00
uur. U ontmoet achtereenvolgens 4 commissies:
• alle leden van de Raad van Toezicht
• twee commissies met alle teamleden
• een delegatie van de Raad van Advies

Hiervoor is gekozen om u in de gelegenheid te stellen direct alle betrokkenen bij de NMG te
ontmoeten. Een tweede ronde in kleiner verband is denkbaar. Mogelijk maakt een
assessmentcenter deel uit van de procedure.

Alle medewerkers van de NMG worden sober beloond, passend bij het karakter en de
financiering van de organisatie. Het salaris van de directeur-bestuurder vormt daarop geen
uitzondering: het maximum van schaal 12 van de provinciale CAO, € 5.284,- bruto per
maand.

www.heeredwinger.nl