Ruimtelijke ambities provincie vragen om duidelijkere strategie voor uitvoering

19 februari 2014

Ruimtelijke ambities provincie vragen om duidelijkere strategie voor uitvoering

Groene organisaties willen met provincie aan de slag om ambities waar te maken

Den Haag, 18 februari 2014 – De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties kunnen zich goed vinden in de ambities in de structuurvisie van de provincie Zuid-Holland. Zo laten zij weten in een reactie op de nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit. In de visie zet de provincie in op ruimtelijke kwaliteit in plaats van het uitbreiden van capaciteit voor bebouwing en verstedelijking. De organisaties betwijfelen echter of de provincie erin slaagt om de beoogde kwaliteit te realiseren met het nu voorgestelde beleid. Om de ambities te realiseren, willen zij de provincie helpen bij het opstellen en inzetten van de juiste instrumenten.

Kantelpunt
In hun reactie op de visie roepen de groene organisaties de provincie op om een duidelijke regierol te nemen bij het structureel verbeteren van de kwaliteit van de ruimte in de provincie . Nadat jarenlang groene gebieden opgeofferd zijn voor de bouw van woningen, kantoren en bedrijventerreinen is er nu een kantelpunt bereikt. Het ontwikkelen van grote nieuwe bouwlocaties is niet meer aan de orde volgens de provincie. Het bestaande bebouwde gebied moet juist beter benut gaan worden. Dat is goed nieuws omdat zo de groene ruimte ook echt groen kan blijven. Maar dat gebeurt niet vanzelf.. Het ‘oude denken’ waarin bouwplannen als verdienmodellen gelden zal niet zo maar losgelaten worden. Een duidelijke regie van de provincie is daarom nodig, aldus de natuur- en milieuorganisaties.

Kies voor natuur en landschap
De groene organisaties zijn blij dat de provincie in de visie aangeeft dat het belangrijk is om natuur en landschap te versterken. Dit is onder andere noodzakelijk voor een goed leef- en investeringsklimaat. Het is echter van groot belang dat de provincie hier ook goede uitvoering aan geeft, want deze onderwerpen behoren tot haar kerntaken. De groene organisaties maken zich wel zorgen over de uitvoering. In de visie worden de ambities prachtig beschreven, maar de strategie, instrumenten en investeringen om deze ambities waar te maken zijn nog onvoldoende in de visie terug te vinden. In hun zienswijze brengen de groene organisaties een aantal ideeën naar voren om de uitvoering van de ambities steviger te verankeren. Ook zijn zij bereid om de provincie te helpen bij een betere uitwerking van het beleid.

Nieuwe structuurvisie
De nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie moet de bestaande provinciale structuurvisie gaan vervangen. Omdat in de nieuwe visie wordt aangegeven welke mogelijkheden gemeenten krijgen voor ruimtelijke ontwikkelingen en waar het bestaande landschap versterkt en behouden moet blijven, is de visie van groot belang. Ook wordt in de visie ingegaan op aspecten als duurzame energie, water, biodiversiteit en verkeer en vervoer.