Natuur- en Milieufederaties vragen aandacht voor knelpunten lokale energieopwekking

19 mei 2014

Natuur- en Milieufederaties vragen aandacht voor knelpunten lokale energieopwekking

Op 21 mei a.s. bespreken de leden van de vaste commissie van Economische  Zaken  de kabinetsvisie op lokale energie.  In een brief vragen De Natuur- en Milieufederaties, samen met 10 andere organisaties, aandacht voor een aantal knelpunten voor burgers en bedrijven bij het zelf opwekken van duurzame energie. Afspraken uit het Nationaal Energieakkoord moeten goed worden nagekomen.

Postcoderoos

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte  hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze  productie-installatie wonen. De korting wordt verrekend met de persoonlijke  energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De energieleverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst.

In de brief laten de 11 organisaties weten nog weinig positieve effecten te zien van deze maatregel uit het Energieakkoord, ondanks de inzet van velen. Zij vragen daarom om een tussentijdse voortgangsrapportage van de postcoderegeling in juli. Op basis daarvan kan bij de bespreking van het Belastingplan 2015 in het najaar worden beoordeeld of en op welke punten de regeling verbeterd kan worden.

Zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen groeit snel. Dat is positief en sluit aan bij de doelen van het Energieakkoord. In de markt is echter onrust ontstaan doordat minister Kamp aankondigde dat de salderingsregeling voor particulieren slechts gegarandeerd is tot 2017. Zo creëerde de minister onbedoeld onzekerheid, die ten tijde van het afsluiten van het Energieakkoord niet bestond. In de brief verzoeken de 11 organisaties de Minister voor eind augustus met een visie  te komen op de toekomst van het salderen na 2017, zodat de onzekerheid voor particulieren snel verdwijnt.

Ontzorgconstructies

Om burgers rompslomp uit handen te nemen bij het financieren, selecteren, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen, bieden marktpartijen ontzorgconstructies aan. Deze constructies zijn mogelijk als gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling voor energiebelasting.  Deze vrijstelling geldt voor elektriciteit die “achter de meter” door de verbruiker zelf op duurzame wijze  is opgewekt. Op dit moment is onduidelijk wat verstaan wordt onder “door de verbruiker”. In de brief vragen de 11 organisaties duidelijke criteria te hanteren voor de toepassing van de vrijstelling en daarmee een einde te maken aan de onduidelijkheid.

De volledige brief van De Natuur- en Milieufederaties, De Duurzame Energie-Koepel, De Groene Zaak, Uneto-VNI, e-Decentraal, Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuurfonds, Nederland Krijgt Nieuwe Energie en Vereniging Klimaatverbond kunt u hier lezen.