Natuur en Milieu Overijssel aan de slag met Programma nieuwe energie Overijssel

16 maart 2016

Natuur en Milieu Overijssel aan de slag met Programma nieuwe energie Overijssel

nieuwe energie overijssel

Maatschappelijke kernpartners onderschrijven gezamenlijke ambitie

Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan samenwerken om de Overijsselse ambitie op gebied van nieuwe energie te vertalen naar een concreet plan van aanpak. De provincie Overijssel wil dat in 2023 20% van de energie die in Overijssel wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. In het nieuwe programma Nieuwe Energie komt te staan hoe dit doel kan worden bereikt.

Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk om hun plannen samen met de samenleving te ontwikkelen. Vandaar dat vroeg in het traject samenwerking is gezocht met de belangrijkste kernpartners: VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden en brancheorganisaties, de 25 Overijsselse gemeenten, de stichting Natuur en Milieu Overijssel, netbeheerder Enexis, het Bio Energiecluster Oost Nederland, de Sociaal Economische Raad Overijssel (als procesadviseur)en de provincie Overijssel.

Het programma richt zich op de stijging van het aandeel hernieuwbare energie in de provincie en bestaat zowel uit energiebesparing als energieopwekking. Dit energieprogramma draagt mede bij aan de ambities van de kernpartners op de terreinen  leefbaarheid, economische ontwikkeling en brede betrokkenheid van inwoners, organisaties en bedrijven van Overijssel.

Gedeputeerde Erik Lievers geeft aan dat het van groot belang is dat maatschappelijke partners actief betrokken zijn bij de vormgeving van het beleid: “Meedenken, meebouwen en bijdragen aan de realisatie van het programma Nieuwe Energie is het motto om dit proces vorm te geven. We hebben een gedeelde ambitie, waar we als maatschappelijke partners gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. We kunnen dit als provincie niet alleen, maar hebben onze partners hierbij nodig.”

“Het bedrijfsleven zet graag haar kennis- en innovatiekracht in voor het programma Nieuwe Energie. We hebben ambitie en streven daarbij naar balans tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid”, zegt Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden en MKB-Nederland-Midden.

De ontwikkeling van het programma wordt aangepakt in vijf deelthema’s die elk door een of meerdere kernpartners worden ontwikkeld. Het gaat om de thema’s gebouwde omgeving (woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren, etc.), industrie, transport opwekking (biomassa, aardwarmte, wind, zon) en lokale initiatieven.

De komende maanden worden uitvoeringspartners, experts, andere betrokken partijen, en inwoners uitgenodigd mee te denken en te bouwen aan het programma. Bent u ook een expert op één van de genoemde gebieden en wilt u een bijdrage leveren aan het programma? Dan kunt u zich via de website www.overijsselheeftnieuweenergie.nl hiervoor opgeven.

De partijen beogen vóór de zomer het programma Nieuwe Energie 2016-2020 te kunnen presenteren, waarna de afspraken met de partners voor de uitvoering van het programma gemaakt kunnen worden.