Door Kamp aangewezen tracé voor 380 kV hoogspanning Eemshaven-Stad achterhaald

22 juni 2016

Door Kamp aangewezen tracé voor 380 kV hoogspanning Eemshaven-Stad achterhaald

Veertien bewoners- en maatschappelijke organisaties roepen minister Kamp op om samen met betrokkenen een nieuw tracé te ontwikkelen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Groningen stad. Het door de minister aangewezen tracé is volkomen achterhaald en zeer schadelijk voor landschap, natuur, cultuurhistorische waarden en leefbaarheid in het gebied. Groningen verdient beter!

Door de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales en windparken moet er een 380 kV hoogspanningsverbinding worden aangelegd van de Eemshaven naar het industrieterrein Vierverlaten in Groningen. Bij de ontwikkeling van het plan in 2008 is bedacht die verbinding zo veel mogelijk naast de bestaande masten te plaatsen om zo een extra doorsnijding van het landschap te voorkomen. Maar inmiddels is duidelijk dat de oude verbinding gesloopt wordt als de nieuwe gereed is: bundeling van beide tracés is niet meer aan de orde.

Huidig tracé
Daarmee ontstaat ruimte om naar de best mogelijke route voor de hoogspanningsverbinding te zoeken. Volgens veertien organisaties in de provincie Groningen is dat zeker niet het huidige tracé: dwars door het kwetsbare wierdenlandschap, nationaal landschap Middag Humsterland, langs eeuwenoude gebouwen en door gebieden van belang voor trek- en weidevogels.

Hekwerk

TenneT wil een dubbele rij massieve masten plaatsen van 3-4 meter breed en 53-60 meter hoog (ter vergelijking: de Martinitoren is bijna 97 meter hoog), 27 meter in de breedte naast elkaar en 350 meter uit elkaar, waaraan een flinke bundel draden boven elkaar hangt die een langgerekt gordijn vormen. Een groot hekwerk dus, van de Eemshaven naar de stad.

Tracé niet ter discussie in overleg
Minister Kamp schreef op 16 juni 2016 aan de Tweede Kamer dat hij bestuurders en werkgroepen van omwonenden als belangrijke partners in het gebied beschouwt, waarmee TenneT en het ministerie regelmatig overleggen. Toch staat in dit overleg de tracékeuze en de wijze van uitvoering van de nieuwe hoogspanningsverbinding niet ter discussie.

Kennis uit gebied
Het tracé kan en moet beter: het gaat om een grote ingreep in het gebied, waar meerdere generaties mee moeten leven. Bewoners en maatschappelijke organisaties hebben veel kennis van de unieke waarden van het gebied en willen die kennis graag inzetten voor het ontwikkelen van een tracé dat minder schadelijk is. Veel kan al gewonnen worden door de kabels op de meest kwetsbare plekken ondergronds aan te leggen.

De volgende organisaties doen de oproep: Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, bewoners werkgroep Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Vereniging Avifauna Groningen, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Werkgroep 380 kV Westeremden.

Meer informatie: